7-årig skulle ikke udleveres til samvær med M på grund af Corona-situationen sammenholdt med, at Fs ægtefælle er tidligere kræftpatient med halvårlige kontroller samt afstanden mellem forældrene, Familieretten i Roskilde 26. marts 2020, utrykt

7-årig skulle ikke udleveres til samvær med M på grund af Corona-situationen sammenholdt med, at Fs ægtefælle er tidligere kræftpatient med halvårlige kontroller samt afstanden mellem forældrene, Familieretten i Roskilde 26. marts 2020, utrykt

Familierettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger, herunder om at gennemførelse af samværet vil betyde rejse til og fra Bornholm med enten fly eller færge sammenholdt med oplysningerne om Fs ægtefælles sygdom, der placerer familien i en højrisikogruppe og de udmeldte anbefalinger fra myndighederne om, at man skal blive hjemme, finder familieretten, at der foreligger sådanne konkrete for-hold og sundhedsfaglige bevæggrunde, at tvangsfuldbyrdelse af samværet ikke kan ske under hensyn barnets bedste, jf. retsplejelovens § 456 p.

kommentar:

Jeg har modtaget afgørelsen fra M, der fortæller, at sagen vedrører de samme parter som i landsretsdommen fra 25. maj 2018. (Dom, der overførte bopælen til F på grund af samværschikane).

M fortæller, at samarbejdet siden har været ikke-eksisterende.

Familieretten lægger 3 forhold til grund: 

  • samvær vil indebære rejse til og fra Bornholm med fly eller færge
  • oplysninger (tilsyneladende udokumenterede) om ægtefællens tidligere kræftsygdom
  • de udmeldte anbefalinger fra myndighederne om, at man skal blive hjemme

 Det fremgår ikke af afgørelsen, hvordan vægtningen har været for den pågældende retsassessor. Skal alle forhold foreligge, eller er et af dem tilstrækkelig?

Jeg ved ikke, om afgørelsen kæres men forventer at blive orienteret, hvis der senere kommer en afgørelse fra landsretten. 

Viggo Bækgaard

den 31. marts 2019