D skulle ikke tilbagegives til M i Ukraine, da Danmark ikke havde accepteret Ukraines tiltrædelse til Haagerkonventionen, UFR 2018/320 VLK

D skulle ikke tilbagegives til M i Ukraine, da Danmark ikke havde accepteret Ukraines tiltrædelse til Haagerkonventionen, UFR 2018/320 VLK

Problemstilling:

M boede i Ukraine, F i Danmark. M var rejst med B til Danmark, for at B kunne blive opereret.

B havde åbenbart opholdt sig hos F, efter at M var rejst tilbage. F nægtede at tilbagesende B til M i Ukraine.

Fogedrettens begrundelse:

Det er uvist, om parterne er endeligt skilt i Danmark, men det formodes, at det er tilfældet. Det kan på baggrund af parternes oplysninger lægges til grund, at de fortsat er gift i Ukraine.

 

Både Danmark og Ukraine har tiltrådt Haagerkonventionen. Uanset at Ukraine ikke er et samarbejdsland med Danmark, finder Haagerkonventionen anvendelse i både Danmark og Ukraine, og da lov om international børnebortførelse er en implementering af Haagerkonventionen, finder den derfor ligeledes anvendelse i sagen, hvorfor fogedretten kan behandle sagen.

 

Parterne er enige i, at de sammen med B tog fra Tyrkiet til Danmark i august 2016. De er ligeledes enige i, at B skulle have en operation i Danmark. Det er uden betydning, om de er enige i baggrunden for, at operationen blev i Danmark. De er ikke enige i, om de samtidig aftalte, at B skulle blive boende i Danmark efter operationen, eller om han skulle med tilbage til Ukraine.

 

Den 17. august 2016 udfyldte begge parter blanketten. »Arrivals from foreign countries«, hvoraf det fremgår, at B’s nye adresse var – – -. Blanketten er på engelsk, og parterne har forklaret, at de begge underskrev. Det fremgår ikke af blanketten, at den vedrører udstedelse af et sygesikringskort, men er alene en oplysning om ny adresse. Der er ikke angivet en dato for, at det skulle være et ophold af begrænset længde. Uanset om M har troet, at blanketten alene vedrørte udstedelse af et gult sygesikringskort, har hun samtidig forklaret, at hun læser og forstår engelsk, men at hun ikke læste blanketten igennem inden underskrift. Blanketten understøtter F’s forklaring om, at parterne havde aftalt, at B skulle have bopæl hos F. Da M ikke har læst blanketten igennem, og da der ikke i øvrigt er grund til at antage, at hun ikke har haft mulighed for at sætte sig ind i, hvad blanketten betød, er der ikke grundlag for at tilsidesætte underskriften eller aftalen efter aftalelovens § 36. Det forhold, at B fortsat også er registreret med bopæl i Ukraine kan ikke føre til andet resultat, da det må formodes, at de danske og ukrainske myndigheder ikke giver meddelelse om bopælsændringer.

 

M tog tilbage til Ukraine, da hendes visum udløb i oktober 2016. Da der på det tidspunkt formentlig ikke var fastsat en dato for operationen, kunne hun have taget B med tilbage til Ukraine for derefter begge at returnere til Danmark på tidspunktet for operationen. M lod således frivilligt B blive hos F, da hun rejste tilbage til Ukraine.

M har derudover indleveret en sag til Statsforvaltningen vedrørende fastsættelse af forældremyndighed, bopæl og samvær. Uanset at hun ikke selv har kunnet sætte sig ind i materialet eller lovgrundlaget, har hun under hele sagen været repræsenteret ved en dansk juridisk rådgiver. Ved indlevering af en samværssag bekræftes det samtidig, at man er samværsforælder og dermed ikke samtidig kan være bopælsforælder.

 

Efter en samlet vurdering af parternes forklaringer og sagens oplysninger er det således ikke godtgjort, at B ulovligt tilbageholdes i Danmark, idet det er godtgjort, at parterne har indgået aftale om, at B har bopæl hos F. B skal derfor ikke udleveres til M, jf. lov om internationale børnebortførelser § 10, stk. 1.

 

Da der ikke i øvrigt er et fundament i henhold til retsplejelovens § 536, stk. 1, jf. § 478, stk. 1, nr. 3, kan sagen heller ikke behandles efter retsplejelovens regler om sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af børnebortførelsesloven § 10, stk. 1, at børn, som ulovligt er ført her til landet eller ulovligt tilbageholdes her, efter anmodning skal tilbagegives til den, som barnet tilbageholdes fra, hvis barnet umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl i en stat, som har tiltrådt Haagerkonventionen. Ifølge børnebortførelseslovens § 21, stk. 2, gælder lovens § 10 dog kun, hvor den ulovlige bortførelse eller tilbageholdelse har fundet sted, efter at loven er trådt i kraft i forhold til den stat, hvor barnet havde bopæl eller ophold umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen.

 

Af Haagerkonventionens artikel 38 fremgår, at enhver stat kan tiltræde konventionen. For stater, som ikke var medlem af Haagerkonferencen på tidspunktet for dens 14. samling, får konventionen kun virkning i forhold til de kontraherende stater, som afgiver erklæring om at acceptere tiltrædelsen.

 

Ukraine, hvor barnet har opholdt sig indtil medio 2016, har tiltrådt Haagerkonventionen, men Danmark har ikke afgivet erklæring om accept af Ukraines tiltrædelse, jf. Haagerkonventionens artikel 38. Da Danmark ikke har accepteret Ukraines tiltrædelse af konventionen, er spørgsmålet om tilbagegivelse allerede af den grund ikke omfattet af børnebortførelseslovens § 10.

 

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.

kommentar:

Afgørelsen er et eksempel på, at der indimellem går hardcore jura også i børnesager.

Viggo Bækgaard

Der var fælles forældremyndighed med bopæl hos M ved amerikansk skilsmissedom. Det berettigede ikke M til at flytte til Danmark med børnene, TFA 2015/565 ØLK

Der var fælles forældremyndighed med bopæl hos M ved amerikansk skilsmissedom. Det berettigede ikke M til at flytte til Danmark med børnene, TFA 2015/565 ØLK

Byrettens begrundelse:

M og F blev skilt ved dom af 3. juni 2014 fra Superior Court of F County i [USA]. Det fremgår af dommen, at M oplyste under sagen, at hendes visa ville udløbe, når skilsmissen var endelig, og at hun var »desperately attempting to find ways to stay in [USA], but may be relocating to Denmark after the divorce is finalized and requests permission to take the children with her to Denmark if she is required to vacate the United States«. Det fremgår endvidere af dommen, at S under sagen gav udtryk for, at han ønskede at bo hos sin far efter skilsmissen, hvis M flyttede til Danmark.

»Permanent Parenting Plan«, som indeholder retten i [USA’s] afgørelse vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær, indeholder ikke en udtrykkelig tilladelse til M til at flytte til Danmark med børnene. Planen indeholder blandt andet bestemmelse om F’s samvær med børnene to weekender om måneden.

Da problematikken omkring M’s problemer med at blive i USA blev drøftet under skilsmissesagen, ville det være oplagt, at rettens afgørelse indeholdt en udtrykkelig tilladelse for M til at flytte med børnene til Danmark, såfremt retten ønskede at give hende en sådan tilladelse. Da skilsmissedommen ikke indeholder en sådan tilladelse, da »Permanent Parenting Plan« fastsætter vilkår, som kun er relevante, såfremt M blev boende i USA, og da det klart fremgår af oplysningerne om amerikansk ret, at en domstol ikke på forhånd vil tage stilling til betydningen af en eventuel flytning, finder retten ikke, at det faktum, at der i »Permanent Parenting Plan« står, at »the legal residence of the children shall be that of the Wife’s and she shall decide where they live« samt at dommeren har streget sætningen »the Wife will be living in USA with the minor children« over, indebærer en tilladelse til M til at flytte til Danmark med børnene.

Da der ikke er grundlag for, at F har givet et efterfølgende samtykke til, at S og D kan blive boende i Danmark, finder retten, at der er tale om en ulovlig bortførelse efter børnebortførelseslovens § 10.

Det er efter de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjort, at der er en alvorlig risiko for, at tilbagegivelse af D og S vil være til skade for deres sjælelige eller legemlige sundhed. S har udtrykt et klart ønske om at komme tilbage til USA, og D har givet udtryk for, at hun gerne vil være sammen med S samt at hun gerne vil opholde sig i USA, mens der tages stilling til forældremyndighed, bopæl og samvær. Da oplysningerne om F’s opholdsgrundlag i USA ikke kan føre til, at børnene nægtes tilbagegivet til USA med henblik på, at der i USA træffes afgørelse om forældremyndighed, bopæl og samvær, er der ikke grundlag for at nægte tilbagegivelse af D og S efter børnebortførelseslovens § 11, nr. 2.

Landsrettens begrundelse:

Det er ubestridt, at det under retssagen i USA blev drøftet, at M muligvis ikke kunne blive boende i USA, hvilket fogedretten også har lagt til grund i sin afgørelse. Herefter er der ikke grundlag for at udsætte landsrettens afgørelse på M’s fremskaffelse af retsbøger fra USA.

Landsretten er enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor.

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens afgørelse.