Samværsdom i højkonfliktsag fastsat til 9/5. M har fra tidligere dom ene forældremyndighed, ØLD 11. marts 2019, utrykt.

Samværsdom i højkonfliktsag fastsat til 9/5. M har fra tidligere dom ene forældremyndighed, ØLD 11. marts 2019, utrykt.

Problemstilling kort.

M fik ved dom i januar 2018 eneforældremyndigheden.

Konflikten og ikke mindst Fs myndighedshenvisninger fortsatte. M ønskede for at få ro 10/4 samværet stoppet, subsidiært nedsat. F ønskede omvendt optrapning.

Denne nye sag var med andre ord en ren samværssag behandlet efter det nye system.

Byrettens begrundelse:

Retten lægger efter oplysningerne i sagen og parternes forklaring til grund, at der igennem det meste af Ds tilværelse har været et særdeles højt konfliktniveau samt, at parterne har været igennem et langvarigt og krævende forløb i X Kommunes børne- og ungdomsforvaltning.

På baggrund af oplysningerne fra X Kommune, herunder kommunens afgørelse af 9. august 2019 om ophør af foranstaltninger, udtalelsen fra * skole og den afsluttende udtalelse fra Psykologhuset, lægger retten til grund, at D har været i en positiv udvikling i hvert fald siden sommeren 2018, og at D på nuværende tidspunkt er en velfungerende dreng i god trivsel.

Familieretten bemærker, at der det meste af denne periode har været samvær mellem F og D efter en 10/4 ordning. Det fremgår af psykolog Ys rapport af 19. februar 2018 til X Kommune, at familiebehandlerne hos F oplever et hjem med plads til leg og sjov, men også med relevant og stabilt lederskab fra de voksne. Det er herefter familierettens vurdering, at samværet mellem D og hans far bidrager positivt til Ds tilværelse og trivsel.

Det er endvidere familierettens vurdering, navnlig på grundlag af parternes forklaringer og Ds udtalelser under børnesamtalen, at D er tæt knyttet til og glad for sin mor, der stabilt gennem hele hans tilværelse har været hans primære omsorgsperson.

På baggrund af ovenstående og efter en samlet vurdering af barnets forhold, finder retten, at D skal have samvær med F, jf. forældreansvarslovens § 19 og§ 21, og at det løbende samvær skal fastsættes som en 9/5 ordning.

Ms anbringender om, at samværet bør ophæves, idet F vedvarende har udsat hende for stalking by proxy kan ikke føre til et andet resultat, idet retten navnlig lægger vægt på, at D gennem halvandet år, hvor der har været praktiseret samvær efter en 10/4 ordning, har været i trivsel og god udvikling.

For så vidt angår påstanden feriesamvær finder retten, at påstanden er for upræcis til at kunne tages under pådømmelse.

Landsrettens begrundelse

Landsretten er enig i familierettens begrundelse og resultat for så vidt angår det løbende samvær.

Landsretten finder, at det vil være bedst for D at have feriesamvær med F som nærmere fastsat nedenfor.

Med denne ændring stadfæstes byrettens dom.

(feriesamværet fastsat således:)

Der er samvær i to adskilte uger i skolernes sommerferie.

Samværsforælderen vælger først i ulige år. Bopælsforælderen i lige år. Valget skal træffes senest den 1. marts, i 2020 dog først senest den 1. april, og skal med-deles den anden på en måde, der gør det utvivlsomt at klarlægge beslutningen. Hvis ikke meddelelsen er givet rettidigt, kan den anden frit vælge sin ferie også i det pågældende år.

Den anden parts beslutning skal meddeles senest den 1. april, i 2020 dog først senest den 1. maj.

Manglende udnyttelse af sin meddelelsesret ændrer ikke på den fastlagte rytme og kan således medføre, at den anden får førsteret flere år i træk.

Juleferie- og nytårsferie:

Der er samvær i lige år fra den 28. december til den 2. januar.

Der er samvær i ulige år fra den 23. december til den 28. december.

Påskeferie:

Der er samvær i lige år fra onsdag før skærtorsdag til tirsdag efter skole.

Efterårs- og vinterferie.

Der er samvær i lige år i vinterferien fra fredag før vinterferien til mandag efter vinterferien.

Der er samvær i ulige år i efterårsferien fra fredag før feriestart til mandag efter ferien.

Bortfald af weekend- og hverdagssamvær:

Weekend- og hverdagssamvær bortfalder uden erstatning for så vidt angår den del af samværet, der falder i følgende perioder:

Fra fredag eftermiddag ved vinterferiens start til og med søndag ved feriens afslutning.

Fra onsdag før skærtorsdag kl. 16 til tirsdag morgen efter anden påskedag.

Weekend- og hverdagssamvær, der falder helt eller delvist i bopælsforælderens ferie i øvrigt bortfalder helt, hvis bopælsforælderen afholder en uges ferie eller mere. Samværet bortfalder endvidere i forbindelse med højtider, jfr. ovenfor.

Fra fredag eftermiddag ved efterårsferiens start til og med søndag ved feriens afslutning.

Fra den 23. december kl. 16 til den 2. januar om morgenen.

I øvrigt udøves weekend- og hverdagssamvær, der falder op til ferier og helligdage, så vidt muligt efter den fastsatte plan.

Afhentning og aflevering.

Afhentning sker i skole eller institution. Aflevering sker ligeledes i skole eller institution.

Hvis skole/institutionen er lukket på tidspunktet for afhentning eller aflevering, skal dette ske på barnets bopæl, med mindre andet er aftalt.

kommentar:

Byretsdommen blev anket af F, der ønskede mere samvær. M nedlagde også for landsretten påstand om samværsstop, subsidiært nedsættelse.

Ingen af parterne forlader således sagen tilfreds.

M påstod feriesamværet afvist, da en afgørelse herom ville stride med to-instansprincippet, idet spørgsmålet reelt blev afvist i byretten.

 Denne og flere andre sager giver anledning til overvejelser om domstolenes konkrete behandling af de konfliktfyldte sager. Overvejelser, som jeg vil komme med i mere generel form i løbet af kortere tid.

 Viggo Bækgaard, 11. marts 2020