Ved fortolkning af et samværsdokument skal tages udgangspunkt i kommunens vejledende ferieplan, TFA 2018/217 ØLK

Ved fortolkning af et samværsdokument skal tages udgangspunkt i kommunens vejledende ferieplan, TFA 2018/217 ØLK

Fogedrettens begrundelse

Af forældreansvarslovens § 21 a fremgår, at fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder, når forældrene har aftalt det, eller når statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær efter lovens § 21 eller § 29, stk. 4, eller efter retsplejelovens § 536, stk. 4.

Af Karnovs noter til bestemmelsen fremgår, at bestemmelsen medfører, at hvis bopælsforælderen vil placere sin ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder på en sådan måde, at det går ud over barnets samvær med samværsforælderen, og forældrene ikke kan blive enige herom, skal bopælsforælderen søge

Statsforvaltningen om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie. Almindelige ferie- og helligdagsperioder defineres i overensstemmelse med skoleferieåret, dvs. efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferie.

I Ankestyrelsens principafgørelse 45-16, Sag 2 (2016-1310-05942), lægges der vægt, hvad der fremgår af de i den sag omhandlende børns skoles hjemmeside angående ferie.

Der fremgår dog intet af forældreansvarsloven, vejledning 2015-12-30 nr. 11362 om samvær eller rets- eller myndighedspraksis, hvilke ferie- og helligdagsperioder der gælder for ikke skolesøgende børn.

I TFA2013.75 kom Østre Landsret frem til blandt andet, at eftersom forældrene, der havde fælles forældremyndighed, ikke var enige om, at barnet kunne fortsætte i sin hidtidige skole i en kommune, hvor ingen af forældrene nu havde bopæl, kunne barnet ikke fortsætte i denne skole, men kunne i stedet optages i en skole i det skoledistrikt, hvor han nu havde bopæl.

I nærværende sag er parterne ikke uenige om skolevalg, men fogedretten finder dog alligevel, at princippet om, at medmindre parterne har gjort brug af det frie skolevalg i henhold til folkeskolelovens § 36, stk. 3, eller har valgt en privatskole eller en friskole, må man tage udgangspunkt i ferieplanen for den distriktsskole, som barnet tilhører i henhold til folkeskolelovens § 36, stk. 1, da bopælsforælderen i modsat fald frit ville kunne vælge at meddele ferie på baggrund af en vilkårlig skole eller helt uden respekt for skolernes ferieplaner.

Det er ubestridt, at parterne på nuværende tidspunkt ikke har gjort brug af det frie skolevalg eller valgt en privatskole eller en friskole, og at B’s distriktsskole er – – -.

Herefter og idet det endvidere er ubestridt, at – – – ikke havde juleferie fra den 6.-8. januar 2018, finder fogedretten, at M ikke var berettiget til at meddele ferie i disse dage, hvorfor F havde krav på automatisk erstatningssamvær i den næstkommende weekend fra lørdag den 13. januar 2018 kl. 9.30 til mandag den 15. januar 2018 kl. 8.00, hvilket han ubestridt ikke fik, hvorfor fogedretten finder, at han nu er berettiget til erstatningssamvær i henhold til retsplejelovens § 536, stk. 5.

Hvis parterne ikke kan blive enige om placering af dette erstatningssamvær inden 14 dage, vil fogedretten fastsætte det.

(Sagen fremmes, således at der fastsættes erstatningssamvær for samværet den 6.-8. januar 2018.)

Landsrettens begrundelse

Af samværsdokumentet af 16. januar 2017 som ændret ved tillæg af 12. september 2017 fremgår blandt andet, at B indtil den 12. marts 2018 har weekendsamvær med indkærede i ulige uger fra lørdag kl. 9.30 til mandag morgen kl. 8. Det fremgår endvidere, at weekend- og hverdagssamvær bortfalder, hvis det helt eller delvist ligger »fra den sidste institutionsdag før juleferien om eftermiddagen til den første hverdag efter juleferien om morgenen«.

B, der er født den – – – 2013, er ikke aktuelt skolesøgende. Han er endvidere ikke indskrevet til [skole], og han har efter det oplyste heller ikke søskende, der går på denne skole. B’s eneste forbindelse til [skole] er således, at han, hvis intet ændres inden skolestart, til sin tid vil have [skole] som distriktsskole og således om et par år vil skulle gå på denne skole, medmindre hans forældre vælger en anden skole.

På den baggrund finder landsretten, at der ikke ved fortolkningen af samværsdokumentet kan lægges vægt på ferieplanen for [skole].

I mangel af andre holdepunkter, og idet parterne ikke har fremlagt oplysninger om lukkedage for den børnehaveinstitution, som B eventuelt måtte gå i, finder landsretten, at samværsdokumentet må fortolkes i overensstemmelse med den fremlagte vejledende ferieplan for Københavns Kommune.

Der er herefter ikke grundlag for at fastsætte erstatningssamvær for det aflyste samvær den 6.-8. januar 2018, og landsretten ophæver derfor fogedrettens kendelse og bestemmer, at sagen nægtes fremme.

(Sagen nægtes fremme)

Umiddelbart undrer sagen mig. Langt de fleste samværsafgørelser indeholder bestemmelser også om jul og nytår. Når det er tilfældet, kan en bopælsforælder efter min opfattelse ikke varsle ferie hen over julen.

jeg kunne derfor godt have brug for at kende den konkrete afgørelse omkring julen.

Men den detalje ændrer ikke ved det principielle i selve afgørelsen.

Viggo Bækgaard