Usikkerhed om opholdsgrundlag i Danmark ikke i sig selv til hinder for fælles forældremyndighed, TFA 2009/513 VLD FF

Usikkerhed om opholdsgrundlag i Danmark ikke i sig selv til hinder for fælles forældremyndighed, TFA 2009/513 VLD FF

 

Byrettens begrundelse.

 

Parterne har begge forklaret, at de har svært ved at samarbejde om børnene, og de har har begge nævnt nogle eksempler på konkrete samarbejdsvanskeligheder.
På baggrund heraf og på baggrund af usikkerheden om sagsøgtes opholdstilladelse i Danmark finder retten, at sagsøgeren har sandsynliggjort, at en ophævelse af den fælles forældremyndighed vil være bedst for børnene, således at sagsøgeren får forældremyndigheden alene, jf. forældreansvarslovens § 11, jf. § 4.

Landsrettens begrundelse:

 

Parterne har fortsat haft fælles forældremyndighed over fællesbørnene efter separationen i august 2008 i overensstemmelse med udgangspunktet i forældreansvarslovens § 8. Den fælles forældremyndighed kan efter lovens § 11 kun ophæves, når tungtvejende grunde taler herfor.
Oplysningerne om appellantens opholdsgrundlag i Danmark kan ikke i sig selv begrunde, at den fælles forældremyndighed skal ophæves.
Det må lægges til grund, at samværet også siden byretsdommen har fungeret godt.
Herefter og efter oplysningerne om parternes konflikter er der ikke tale om et konfliktniveau af en sådan karakter, at tungtvejende grunde taler for at ophæve den fælles forældremyndighed.
Landsretten tager derfor appellantens påstand til følge.