Udlevering i fogedretten af 3 børn (tvillingepiger på 14 og D på 12) til M fra F udsat på dom i overførelsessag, TFA 07/ 127 VLK

Udlevering i fogedretten af 3 børn (tvillingepiger på 14 og  D på 12) til M fra F udsat på dom i overførelsessag, TFA 07/ 127 VLK

Fogedens begrundelse:

 

På baggrund af de fremlagte bilag fra de tidligere fogedsager mellem parterne, – herunder navnlig referatet af de seneste samtalerne med børnene med – – – Kommunes socialrådgiver – og da fogedretten i september 2005 havde en samtale med børnene, er det forsvarligt at træffe afgørelse i sagen, uden fogedretten har en ny samtale med børnene.
Det bemærkes, at børnene med fogedrettens hjælp blev udleveret til M den 21. september 2005. 3) Allerede den 23. september 2005 modtog fogedretten en ny anmodning om hjælp til udlevering af børnene til M, fordi børnene nu var tilbage hos F. Sagen blev løst, inden det var nødvendigt for fogedretten at hente børnene hos F. Det stort set samme skete den 6. december 2005, den 23. februar 2006 og igen den 4. april 2006. Samtidig er politiet den 22. september 2005 og den 31. januar 2006 blevet bedt om at starte en efterforskning om børnebortførelse mod F. Ved de fleste henvendelser til de offentlige myndigheder er det lykkedes M at få børnene udleveret, men kort tid derefter har børnene igen taget ophold hos F.

Spørgsmålet om en eventuel overførsel af forældremyndighed henhører ikke under fogedretten. Det er oplyst, at en sag om overførsel af forældremyndigheden til F, er under behandling ved civilretten. På den baggrund og når fogedsagens vanskelige forløb og børnenes alder tages i betragtning, er det fogedrettens vurdering, at hensynet til børnene undtagelsesvis taler for at udsætte den begærede fogedsag på udfaldet af den verserende forældremyndighedssag, jf. retsplejelovens § 502, stk. 1, nr. 2.

Stadfæstet med samme begrundelse.