Udkørende fogedret om samvær vedrørende 6-årig efter flere tvangsbøder, TFA 2006/183

Udkørende fogedret om samvær vedrørende 6-årig efter flere tvangsbøder, TFA 2006/183

Det er en sag, hvor mor gør gældende, at det vil være til skade for barnets sjælelige og legemlige velfærd at blive udleveret.

Fogedrettens præmisser:

Efter de i sagen foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at D på 6 år er en pige, der ikke er i trivsel. Bortset fra M’s forklaring, der tillige må antages at danne baggrund for læge L’s erklæring af 26. oktober 2005 (bilag C), er der imidlertid intet der antageliggør, at D’s sjælelige eller legemlige sundhed vil blive udsat for alvorlig fare, hvis hun udleveres til samvær med sin far. Fogedretten lægger herunder vægt på, at statsamtet efter det overvågede samvær traf afgørelse om samvær den 27. april 2005, og at F intet samvær har haft i henhold her til. M’s oplysninger om, at hun har støttet og tilskyndet sin datter til at have samvær med faderen i henhold til statsamtets afgørelse, findes på baggrund af hendes holdning til sagen og F i særdeleshed for utroværdig. Da tvangsbøder, således som sagen er forløbet, har vist sig resultatløse, tages anmodningen om, at samværet gennemføres ved umiddelbar magtanvendelse, til følge. Fogedretten finder således fortsat ikke grundlag for at udsætte sagen på en børnesagkyndig undersøgelse.

Landsrettens præmisser

Faderens samværsret med datteren i henhold til samværsresolutionen har flere gange forgæves været forsøgt fuldbyrdet ved anvendelse af tvangsbøder.

Landsretten tiltræder derfor, at der er truffet afgørelse om, at fuldbyrdelsen kan ske ved umiddelbar magtanvendelse, idet heller ikke landsretten efter det foreliggende finder, at det kan antages, at pigens sundhed herved vil blive udsat for alvorlig fare.

Efter det oplyste tiltrædes det endvidere, at der er truffet afgørelse om, at moderen skal betale 2 tvangsbøder a 1000 kr. for ikke at have udleveret datteren til samvær den 12. og 26. november 2005.