Udgifter til videolink i forbindelse med retssag afholdes af statskassen under fri proces, TFA 2020/374 VLK

Udgifter til videolink i forbindelse med retssag afholdes af statskassen under fri proces, TFA 2020/374 VLK

Byrettens begrundelse:

Retten har under telefonretsmøde den 27. april 2020 givet M mulighed for at deltage i hovedforhandlingen, der er berammet den 13. maj 2020 kl. 9.00, via videolink som alternativ til fysisk fremmøde. På den baggrund og da fri proces ikke omfatter partens udgifter til og fra hovedforhandlingen, skal M endeligt betale udgiften til videolink.

Der er i øvrigt ikke konkrete forhold, der forhindrer M i at deltage i hovedforhandlingen ved fysisk fremmøde. Det forhold, at hun skal undergive sig karantæne ved hjemkomsten, kan ikke føre til et andet resultat

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af sagen, at F har anmodet om forældremyndighed og bopæl over parternes fællesbørn, og at sagen var berammet til hovedforhandling den 13. maj 2020 kl. 9.00-12.00 ved Familieretten i Viborg. M opholdt sig på dette tidspunkt i Polen med sit 7-årige særbarn. Hvis hun skulle rejse til Danmark for at deltage ihovedforhandlingen, ville hun skulle i 14 dages karantæne ved tilbagekomsten til Polen på grund af Covid-19-situationen. Familieretten besluttede, at M måtte deltage i hovedforhandlingen via videolink fra Polen.

M har fri proces til at føre sagen mod F.

Det følger af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 3, at fri proces medfører for vedkommende part godtgørelse fra statskassen for udgifter, som med føje er afholdt i forbindelse med sagen.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 65 af 26. januar 2020 om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 18, at der opkræves 970 kr. pr. påbegyndt time for udenrigstjenestens bistand i forbindelse med udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr.

Landsretten finder, at udgiften til videolink er afholdt med føje, jf. retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 3. Landsretten ændrer derfor byrettens afgørelse, således at statskassen skal betale udgiften til videolink under den fri proces.