Tvangsfuldbyrdelse, da der ikke var nye oplysninger, der indikerede, at det ikke var bedst for barnet, at det ikke var på samvær, Fm 2022/161 ØLK

Tvangsfuldbyrdelse, da der ikke var nye oplysninger, der indikerede, at det ikke var bedst for barnet, at det ikke var på samvær, Fm 2022/161 ØLK

Familieretten ligger til grund, at B ikke er udleveret til samvær i hvert fald den 28. oktober 2022 og igen den 11. november 2022.

Retten finder ikke grundlag for at udsætte sagen yderligere henset til barnets alder, og da barnets syn er belyst i det i sagen fremkomne.

Efter parternes samstemmende forklaringer vurderer familieretten, at fuldbyrdelse af samvær vil kunne ske under hensyn til barnet og varetage barnets bedste.

Familieretten henviser til retsplejelovens § 456 p.

Da M ikke har vist vilje til at udlevere barnet, fastsætter familieretten tvangsbøder. Det kan ikke føre til andet resultat, at F ikke gik ind på M’s bopæl for fysisk at afhente barnet.

Familieretten henviser til retsplejelovens § 456 r, stk. 3.

Resultat familieretten:

M skal udlevere B til samvær med F.

Hvis M ikke udleverer B til samvær i weekenden den 25. november 2022 og den 9. december 2022 skal M betale en

tvangsbøde på 3.000 kr. pr. gang. F meddeler familieretten senest den 12. december 2022 om

samværet er gennemført.

Landsrettens begrundelse

Efter retsplejelovens § 327, stk. 3, kan fri proces gives til en appelsag, hvis ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser herfor, jf. retsplejelovens § 325, og ansøgeren helt eller delvist har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten.

Da M har kæret familierettens afgørelse, hvorved hun hverken helt eller delvist fik medhold, er betingelserne for at meddele hende fri proces under kæresagens behandling allerede af denne grund ikke opfyldt.

Det fremgår af parternes aftale om samvær af 6. december 2021 bl.a., at B har ret til samvær med sin far hver anden weekend i ulige uger fra fredag med afhentning i institution og aflevering sammesteds den følgende mandag, og at aftalen kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse i familieretten i henhold til retsplejelovens § 478.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder parternes forklaringer og børnesamtalen den 22. november 2022 på … Skole, finder landsretten, at betingelserne for fuldbyrdelse efter retsplejelovens § 456 p er opfyldt. Det bemærkes herved, at det ikke er godtgjort, at der foreligger nye oplysninger eller forandrede forhold, der medfører behov for at henvise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om parternes samværsaftale skal ændres eller ophæves, jf. retsplejelovens § 456 p, 2. pkt.

Da M ikke har vist vilje til at udlevere B til samvær med sin far, tiltrædes familierettens bestemmelser om tvangsbøder, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 3

Resultat: stadfæstelse