Tvangsbøder under tvangsfuldbyrdelse af samvær fastsat til 1.500 kr. Dissens på beløbet, TFA 2021/395 ØLK

Tvangsbøder under tvangsfuldbyrdelse af samvær fastsat til 1.500 kr. Dissens på beløbet, TFA 2021/395 ØLK

Byrettens begrundelse: (Retten på Frederiksberg)

Begge børn har registreret adresse hos M. F har ikke registreret bopæl på samme adresse. Parterne har afgivet uoverensstemmende forklaringer om i hvilket omfang F siden 2013 og indtil den 16. februar 2021 har opholdt sig sammen med børnene på M’s bopæl.

Under disse omstændigheder lægger retten til grund, at M er bopælsforælder for begge børn i forældreansvarslovens forstand.

Efter det oplyste er der ikke grundlag for at antage, at fuldbyrdelse som begæret af M ikke vil kunne ske under hensyn til børnene og varetage børnenes bedste, jf. retsplejelovens § 456 p.

Sagen kan derfor fremmes, jf. retsplejelovens § 456 q, stk. 1, 2. pkt. Da F ikke har vist vilje til at udlevere børnene, fastsættes tvangsbøder som nedenfor bestemt, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 3.

Byrettens resultat:

B1 og B2 skal udleveres til M.

Hvis B1 ikke udleveres til M senest den 5. marts 2021 kl. 15.00, skal F betale tvangsbøder på 1.500 kr. pr. dag, indtil udlevering sker.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen Landsrettens begrundelse:

Landsretten bemærker, at landsretten går ud fra, at det beror på en skrivefejl i konklusionen i byrettens kendelse, at det ikke der er anført, at tvangsbøderne også omfatter manglende udlevering af B2.

Dommerne Bloch Andersen og William Lindsay-Poulsen (kst.) udtaler herefter:

Vi er enige i familierettens begrundelse og resultat. Det, F har anført for landsretten, kan ikke føre til andet resultat.

Dommer Morten Christensen udtaler:

Jeg er enig med flertallet, bortset fra tvangsbødernes størrelse. Jeg finder efter ordlyden af og forarbejderne til retsplejelovens § 456 r, stk. 3, herunder den omstændighed, at der kan fastsættes såvel dagbøder som ugentlige bøder, at dagbøder ikke skal fastsættes til mindst 1.500 kr. Den dagbod, som familieretten har fastsat, svarer næsten til F’s bruttoindtægt.

Jeg stemmer herefter for at stadfæste familierettens kendelse med den ændring, at dagboden nedsættes til 1.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Familierettens kendelse stadfæstes som angivet nedenfor.

Landsrettens resultat:

Familierettens kendelse stadfæstes med den ændring, at hvis B1 og B2 ikke udleveres til M senest den 13. marts 2021 kl. 14.00, skal F betale tvangsbøder på 1.500 kr. per dag, indtil udlevering sker.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen