Tvangsbøder som vej til at få et barn udleveret. TFA 2021/129 VLD

Tvangsbøder som vej til at få et barn udleveret. TFA 2021/129 VLD

Byrettens begrundelse:

B har bopæl hos F, og grundet den geografiske afstand mellem forældrenes bopæle, har B ikke mulighed for at møde i skole, når hun opholder sig hos M.

Efter samtalen med B er det den børnesagkyndiges vurdering, at der ikke er noget, der tyder på, at de aktuelle forhold hos F er en belastning for B. Det fremgik desuden af samtalen, at B har et stort ønske om at få bopæl hos M, og at B er bange for, hvordan F vil reagere på hendes ønske om at bo hos M.

Retten lægger til grund, at B, uanset hvor hun opholder sig, mens sagen om eventuel ændring af hendes bopæl verserer, vil kunne være påvirket af sagen og konflikterne mellem forældrene.

Retten finder herefter, at det vil være bedst for B at vende tilbage til F, så hun kan fortsætte sin skolegang og sin vante hverdag med venner og fritidsaktiviteter, mens sagen om eventuel ændring af hendes bopæl verserer

Der er på denne baggrund grundlag for at antage, at fuldbyrdelse af barnets bopæl vil kunne ske under hensyn til barnet og varetage barnets bedste, jf. retsplejelovens § 456 p, og der er ikke grundlag for at henvise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om aftalen skal ændres eller ophæves.

Retten finder imidlertid, at der er behov for at give B tid til at forberede sig på at vende tilbage til F. Retten fastsætter derfor ekstraordinært samvær mellem B og M fra tidspunktet for kendelsens afsigelse til torsdag den 15. oktober 2020, kl. 12.00, jf. retsplejelovens § 456 q, stk. 4.

Da M har tilkendegivet, at hun ikke vil lægge hindringer i vejen for, at F henter B, finder retten ikke grundlag for at fastsætte tvangsbøder, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 3.

Konklusion:

Der fastsættes samvær mellem B og M fra tirsdag den 13. oktober 2020, kl. 13.00, til torsdag den 15. oktober 2020, kl. 12.00.

B skal udleveres til F.

Landsrettens begrundelse:

Familierettens kendelse stadfæstes med den ændring, at det pålægges M at udlevere B til F senest dagen efter afsigelsen af denne kendelse. Hvis dette ikke sker, skal M betale en fortløbende daglig tvangsbøde på 1.500 kr., som forfalder 1. gang den 4. november 2020 og derefter hver efterfølgende dag, indtil B er udleveret til F

Kommentar:

Det er jo det, som tvangsbødesystemet er beregnet til at blive brugt til. Problemet er generelt desværre, at det ikke virker, og at systemet er tilbøjelig til at eftergive bøder, der i øvrigt nærmest ikke kan tvangsinddrives i praksis.

Tvangsfuldbyrdelsessystemet spiller efter min generelle vurdering fallit.

Viggo Bækgaard

20. maj 2021