Tungtvejende grunde til at ophæve fælles forældremyndighed. F boede i Sydafrika og kun skriftlig kommunikation, TFa 2009/386 ØLD

Tungtvejende grunde til at ophæve fælles forældremyndighed. F boede i Sydafrika og kun skriftlig kommunikation, TFa 2009/386 ØLD

Sagsøgerens anbringender:

Sagsøgeren har anført, at baggrunden for sagen er, at hun er bange for, at sagsøgte, der har fået Statsforvaltningen Hovedstadens tilladelse til at medtage A på ferie i Sydafrika fra den 12. december 2008, skal undlade at bringe barnet tilbage den 28. december 2008 i overensstemmelse med tilladelsen. Tilladelsen er påklaget til Familiestyrelsen. Hun har i den forbindelse anført, at sagsøgte har familie i Sydafrika og stadig har hus der, mens han ikke har taget skridt til at skaffe sig bolig i Danmark, når hans fremlejemål udløber til foråret. Han har aldrig haft samme tilknytning til B som til A. Henset til forholdene i Sydafrika anser hun det for urealistisk at tro, at barnet kan skaffes tilbage, hvis sagsøgte bestemmer sig til at lade det blive i Sydafrika

Byrettens begrundelse:

Henset til det af sagsøgeren anførte finder retten, at der er tungtvejende grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed og at tillægge sagsøgeren forældremyndigheden over begge børn.

Landsrettens begrundelse:

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at parterne har et så dårligt forhold til hinanden, at de kun kommunikerer skriftligt. Herefter og i øvrigt efter en samlet vurdering af parternes forhold, herunder afstanden mellem parternes bopæle, er det efter landsrettens opfattelse ikke sandsynligt, at parterne vil kunne samarbejde om væsentlige forhold i børnenes liv på en sådan måde, at det ikke går ud over børnene.

Tungtvejende grunde taler således for, at der ikke er fælles forældremyndighed over børnene. Det tiltrædes derfor, at den fælles forældremyndighed over børnene er ophævet og tillagt moderen alene, jf. forældreansvarslovens § 11.