Tilladelse til at tage appellantens påstand om forældremyndighed op, selv om sagen i første omgang kun var anket vedrørende samværet, og påstanden om forældremyndighed fremsat efter ankefristens udløb, Østre Landsrets kendelse af 20. februar 2020, utrykt.

Tilladelse til at tage appellantens påstand om forældremyndighed op, selv om sagen i første omgang kun var anket vedrørende samværet, og påstanden om forældremyndighed fremsat efter ankefristens udløb, Østre Landsrets kendelse af 20. februar 2020, utrykt.

Sagen vedrørte i første instans spørgsmålene om forældremyndighed og samvær.

Dommen af 5. december 2019 er i ankestævning af 17. december 2019 anket af M alene for så vidt angår afgørelsen om samvær. I et supplerende processkrift af 21. januar 2020 har M efter ankefristens udløb, jf. retsplejelovens § 372, stk. 2, tillige gentaget sin påstand for familieretten om, at den fælles forældremyndighed over parternes fællesbarn P ophæves, og at forældremyndigheden tillægges M alene.

F har i forbindelse med landsrettens høring i retsbog af 14. februar 2020 principalt påstået afvisning af Ms påstand vedrørende forældremyndighed som for sent anket.

Retsplejelovens §§ 383 og 384 omhandler påstande og anbringender, der ikke har været gjort gældende i foregående instans, og finder således ikke anvendelse i det foreliggende tilfælde.

Efter retsplejelovens § 382, stk. 1, kan påstande, som har været gjort gældende i foregående instans, men ikke er fremsat i ankestævningen eller i et rettidigt afgivet svarskrift, jf. retsplejelovens § 375, og som heller ikke er omfattet af retsplejelovens § 377, nægtes fremsat af retten, selv om modparten ikke protesterer, såfremt påstanden burde have været fremsat tidligere under anken.

Under hensyn til sagens karakter og den omstændighed, at F i svarskriftet af 24. januar 2020 over for begge påstande har nedlagt påstand om stadfæstelse, og at F således har haft tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser i forhold til påstandsændringen, finder landsretten ikke grundlag for at nægte M at fremsætte påstanden vedrørende forældremyndighed, jf. retsplejelovens § 382, stk. 1.