Tidligere uenighed om skoleskift gav ikke grundlag for eneforældremyndighed. Skoleskiftet fandt sted mellem byrets- og landsretsdommen, TFA 2009/409 VLD

Tidligere uenighed om skoleskift gav ikke grundlag for eneforældremyndighed. Skoleskiftet fandt sted mellem byrets- og landsretsdommen, TFA 2009/409 VLD

Byrettens begrundelse:

Begge parter skønnes at ville det bedste for deres fælles barn, A, der det meste af tiden siden samlivsophævelsen i november 2007 har boet hos sagsøger, der indtil hun og hendes børn flyttede til B, hvorfra de offentlige transportforbindelser til C, må det lægges til grund, er urimelige, og nok umulige for et barn på A’s alder, havde ladet A fortsætte i skolen i C. Som følge af flytningen til B ønskede sagsøger, at flytte A’s skolegang til en skole i D, hvor også A’s storebroder går. Sagsøgte, som havde del i forældremyndigheden, forhindrede skoleskiftet til skolen i D, hvorefter A, med tilladelse fra kommunen, er blevet undervist hjemme af sin moder. Dette er efter rettens opfattelse en helt uholdbar situation. På denne baggrund skønnes det, at parternes uenighed og konflikt er så voldsom, at A lider under, at hun ikke kan gå i skole, som andre børn. A skal efter rettens opfattelse have kontakt til skolekammerater. Efter det således anførte tager retten sagsøgers påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed til følge.

Landsrettens begrundelse:

Det må lægges til grund, at A er en velfungerende pige, og at samværene forløber godt. Parterne samarbejder om gennemførelsen af samvær, og den tidligere uenighed omkring A’s skoleskift må anses at have haft baggrund i en konkret situation i forbindelse med M’s flytning. Der er herefter ikke påvist omstændigheder, der kan føre til, at der ikke skal være fælles forældremyndighed, jf. lov om forældreansvar § 11.

Landsretten tager derfor F’s påstand til følge.