Spørgsmål om fri proces i samværsfogedsag kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets godkendelse, TFA 2019/130 VLK

Spørgsmål om fri proces i samværsfogedsag kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets godkendelse, TFA 2019/130 VLK

Byrettens begrundelse:

Fogedretten besluttede ikke at imødekomme anmodningen om fri proces, jf. retsplejelovens § 500, stk. 2, idet der ikke var behov for advokatbistand for fogedretten, blandt andet henset til sagens ukomplicerede karakter og fogedens vejledningsforpligtelse overfor den part, som møder uden advokat. Sagen vedrørte ikke særligt komplicerede juridiske eller faktiske problemstillinger og var i øvrigt ikke af en sådan beskaffenhed, at advokatbistand var nødvendig.

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af M’s anmodning til fogedretten, at hun ønskede fogedrettens hjælp til at få udleveret sin datter på 11 år og sin søn på 14 år til samvær, da F uden nærmere begrundelse havde nægtet at udlevere børnene til samvær. Hun anmodede desuden om erstatningssamvær.

Fogedretten afholdt den 5. oktober 2018 børnesamtaler og retsmøde i sagen og tilkendegav herefter blandt andet, at parternes datter skulle udleveres til erstatningssamvær, og at samværsaftale af 1. august 2017 fortsat var gældende. På retsmødet var F repræsenteret af advokat A, og hun anmodede om, at F blev meddelt fri proces. Parterne accepterede fogedrettens tilkendegivelse, og sagen blev herefter sluttet. Fogedretten genåbnede sagen den 10. oktober 2018 og afslog at imødekomme F’s anmodning om fri proces.

M anmodede efter sagens oplysninger på ny fogedretten om hjælp til at få udleveret sine børn den 13. oktober 2018. Fogedretten afholdt retsmøde den 31. oktober 2018. Fogedretten meddelte i den forbindelse F fri proces og beskikkede advokat B som advokat for ham.

Efter oplysningerne om beskikkelsen af advokat B som advokat for F under samværssagen, som blev indledt, umiddelbart efter at fogedretten var kommet med en tilkendegivelse, og sagens øvrige oplysninger finder landsretten, at F også den 10. oktober 2018 havde behov for advokatbistand. Herefter, og da de økonomiske betingelser i retsplejelovens § 500, stk. 2, for beskikkelse af advokat er opfyldt, imødekommer landsretten F’s anmodning om fri proces.

Kommentar:

Efter 1. april 2019 behandles tvangsfuldbyrdelse af forældreansvarssager som en selvstændig sag i Familieretten og ikke som tidligere i fogedretten.

Tiden må vise, om denne afgørelse af den grund viser sig at være historisk.

Viggo Bækgaard