Samværsordning opstartes under overværelse af en kontaktperson, som børnene var trygge ved, TFA 2021/304 ØLD

Samværsordning opstartes under overværelse af en kontaktperson, som børnene var trygge ved, TFA 2021/304 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter en samlet vurdering af børnenes forhold, herunder navnlig indtrykket af drengene under samtalen med retten og psykologen og den i Familieretshusets udarbejdede børnesagkyndige erklærings beskrivelse af M, finder retten, at B1 og B2 skal have samvær med M, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21, som nedenfor bestemt. Samværet skal optrappes, men dette bør ske ret hurtigt og derefter fortsætte i en fast ramme.

Retten finder ikke grundlag for, at samværet skal være overvåget, ligesom det er vigtigt at der etableres et fast og stabilt samvær snarest muligt. Der er heller ikke er grundlag for der ikke straks skal kunne ske fuldbyrdelse af samværet i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1, 3. punktum.

Resultat:

Børnene født i 2008 og 2009 skal have samvær med M på følgende måde:

Som opstart er der samvær med begge drenge efter en optrappende model. Ingen bestemmelse om overvågning eller deltagelse af andre i øvrigt. Ret detaljeret fremadrettet samværsordning indl. ferier.

Landsrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 19, stk. 1, skal barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos.

Bestemmelsen bygger på, at det som udgangspunkt er bedst for et barn at have kontakt til begge sine forældre, jf. herved lovens § 4.

Af børnesagkyndig erklæring af 23. juli 2020 fremgår, at M er en kompetent forælder, som kan bidrage med omsorg, kærlighed og engagement i sine børns liv.

Af børnesamtalen i familieretten fremgår desuden, at B1 og B2 gerne vil se deres mor, og at den børnesagkyndige finder, at der ikke er noget til hinder for etablering af samvær mellem børnene og deres mor, samt at samværet bør genetableres snarest af hensyn til børnenes relation til deres mor.

På denne baggrund tiltræder landsretten, at B1 og B2 skal have samvær med M. Landsretten finder ikke grundlag for, at samværet som påstået af F skal være overvåget.

Det fremgår af underretningerne af 8. januar 2021 fra [skole] til kommunen og af M’s forklaring, at forsøget på udlevering af B1 og B2 til samvær den 7. januar 2021 uden overvågning i overensstemmelse med familierettens dom ikke forløb hensigtsmæssigt.

Det fremgår af sagens oplysninger, at B1 og B2 ønsker, at der er en person til stede, når de har samvær med deres mor.

Ifølge parternes samstemmende forklaringer har der den 28. januar og den 4. februar 2021 været aftalt og afholdt samvær hjemme hos M under tilstedeværelse af B1’s eller B2’s kontaktperson fra [skole]. Det fremgår ligeledes af parternes samstemmende forklaringer, at disse samvær er forløbet godt og har været positive for B1 og B2.

Af udtalelser af 1. februar 2021 fra B1 og B2’s kontaktpersoner på [skole] fremgår endvidere, at B1 og B2 har fået mere ro og mod på samværet med M, efter at skolens kontaktpersoner har indgået i samværet. Efter det oplyste er der aftalt samvær på tilsvarende vilkår den 11. februar 2021.

På denne baggrund finder landsretten, at B1 og B2 bør have samvær med M som fastsat af familieretten, men at det på grund af det meget høje konfliktniveau mellem forældrene, er bedst for begge børn, at der i overensstemmelse med de senest gennemførte to samvær med deltagelse af én af børnenes kontaktpersoner fra [skole], fastsættes vilkår om, at der som opstart gennemføres et antal samvær, der er overværet af en udenforstående person, som børnene kender og er trygge ved, f.eks. deres kontaktperson på skolen eller en person fra kommunen.

Landsretten stadfæster herefter familierettens dom, dog således at samvær fastsættes som nedenfor bestemt.

Resultat:

Familierettens dom stadfæstes, dog således at samvær fastsættes på følgende måde:

Som opstart er der tre samvær for B1, født … 2009, og B2, født … 2008, med M, under overværelse af en udenforstående person, som børnene kender og er trygge ved. Landsretten fastsætter en meget præcis optrapningsordning til almindeligt samvær.

Kommentar.

Jeg efterlades med et indtryk af, at det mere er forældrenes problem end børnenes. Børnene er jo relativt store.

Det er en af de sager, hvor det ville kunne berige os alle, hvis vi kunne få en efterevaluering på, hvordan det så overhovedet er gået med den ordning, som landsretten har fastsat.

Viggo Bækgaard

26. august 2021