Samværshindringer og manglende oplysninger om alvorlige sygdomme førte til ophævelse af fælles forældremyndighed, TFA 2008/599 VLD

Samværshindringer og manglende oplysninger om alvorlige sygdomme førte til ophævelse af fælles forældremyndighed, TFA 2008/599  VLD

Byrettens begrundelse:

Efter det for landsretten oplyste om forældrenes langvarige og alvorlige konflikter og konflikternes påvirkning af børnene, A, B og C, finder retten efter en samlet vurdering, at der foreligger så tungtvejende grunde af hensyn til børnene, at den fælles forældremyndighed midlertidigt bør ophæves. Da børnene sammen med moderen har taget ophold på krisecenter, bør forældremyndigheden midlertidigt tillægges moderen for at skabe den fornødne ro om børnene.

Landsrettens begrundelse:

Efter det oplyste er A faldet godt til hos F og hans samlever, og hun trives også godt i den nye skole. Ifølge den børnesagkyndige erklæring er F egnet til at varetage forældremyndigheden over A. F’s forklaring efterlader også det indtryk, at han har god forståelse for A’s behov.

I psykolog P’s erklæring af 10. juli 2007 er A beskrevet som en pige med store problemer. I beskrivelsen af A i den børnesagkyndige erklæring er A beskrevet på tilsvarende måde. Efter det oplyste havde F ikke samvær med A fra december 2007 til marts 2008, og det kan lægges til grund, at dette skyldtes, at M modsatte sig dette. Det kan ligeledes lægges til grund, at M’s ene søn har begået seksuelle overgreb mod A, og at en anden af sønnerne har begået seksuelle overgreb mod A’s halvsøster I, medens alle børnene boede hos M. M undlod imidlertid at gøre F bekendt med disse forhold og med, at A havde store problemer og modtog psykologhjælp. På denne baggrund tiltrædes det, at der er tungtvejende grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed, og at det er bedst for A, at forældremyndigheden over hende overføres til F.

Landsretten stadfæster derfor dommen.