Samværsfogedsag gennemført trods 9-årigs protest under samtale med foged og landsretten, TFA 2003/497.

Samværsfogedsag gennemført trods 9-årigs protest under samtale med foged og landsretten, TFA 2003/497.

M nægtede at udlevere 9 årig D, da denne nægtede. M havde bedt statsamtet om ophævelse af samværet. Statsamtet Ribe imødekom ikke begæringen og begrundede det med, at der var påbegyndt et samtaleforløb på et familiecenter. Det blev dog ikke til noget, da rekvirenten F ikke ønskede at deltage.

Fogeden havde en samtale med D sammen med en socialrådgiver fra kommunen. På baggrund heraf nægtede fogeden at tvangsfuldbyrde.

Der var mundtlig forhandling i landsretten, som også havde en samtale med D.

Landsrettens begrundelse:

“Da der ikke er oplyst omstændigheder, som begrunder, at D ved en fuldbyrdelse af statsamtets samværsresolution vil udsættes for alvorlig fare for sin legemlige eller sjælelige sundhed, finder landsretten ikke, at der er grundlag for at nægte fogedforretningen fremmet, jf. retsplejelovens § 536 stk. 1, 3. pkt.

Kommentar:

Landsretten synes fuldstændig at blæse på barnets udtalelser.

Med de senere afgørelser forekommer det vanskeligere at få domstolene til at realitetsbehandle situationerne. Domstolene er i svigtende grad sit ansvar bevidst. Det er en bekymrende udvikling i en tid, hvor sagsbehandlingen i det administrative system igen svækkes.

Viggo Bækgaard