Samværsfogedsag. Forhøjede tvangsbøder og ikke magtanvendelse, samværsforælder fik sagsomkostninger, TFA 2008/195 ØLK

Samværsfogedsag. Forhøjede tvangsbøder og ikke magtanvendelse, samværsforælder fik sagsomkostninger, TFA 2008/195 ØLK

Der var for nylig afsagt samværsafgørelse med stadfæstelse i Familiestyrelsen.

Fogedrettens begrundelse:

Fogedretten finder, at der fortsat ikke er grundlag for at antage, at fuldbyrdelse af samværet i overensstemmelse med afgørelsen af den 9. marts 2007 vil udsætte S’ sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare.

Fogedretten finder, at der ikke for tiden er grundlag for at efterkomme F’s anmodning om fuldbyrdelse ved umiddelbar magtanvendelse.

Idet S ikke blev udleveret til F henholdsvis mandag den 1. oktober 2007, fra lørdag den 6. oktober 2007 til søndag den 7. oktober 2007, eller torsdag den 11. oktober 2007 i overensstemmelse med Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 9. marts 2007, og da der ikke foreligger undskyldende omstændigheder, og da F i øvrigt er uden skyld heri, er bøderne på hver især 2.000 kr., i alt 6.000 kr., fastsat i fogedrettens kendelse af 28. september 2007 i (- – -), forfaldne.

Fogedretten bestemmer endvidere, at M skal udlevere S til samvær med F mandag den 12. november 2007, fra lørdag den 17. november 2007 til søndag den 18. november 2007, og torsdag den 22. november 2007, i øvrigt som beskrevet i afgørelsen af den 9. marts 2007 fra Statsforvaltningen Hovedstaden, under tvang af bøde, stor 3.000 kr., for hvert enkelt af disse samvær som ikke finder sted.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten tiltræder af de af fogedretten anførte grunde, at der ikke er grundlag for at antage, at fuldbyrdelse af samværet vil udsætte S’s sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare. Efter det oplyste tiltrædes det endvidere, at der er truffet afgørelse om, at M skal betale 3 tvangsbøder a 2.000 kr. for ikke at have udleveret S til samvær i oktober 2007.

M er senest ved fogedrettens afgørelser af 10. september og 28. september 2007 blevet pålagt tvangsbøder. Begge afgørelser er stadfæstet af landsretten. Efter det oplyste har der ikke været samvær siden den 13. september 2007, og M har tilkendegivet, at hun ikke vil udlevere S til samvær. Landsretten finder, at tvangsfuldbyrdelse af samvær ved umiddelbar magtanvendelse herefter kan vise sig påkrævet, men finder henset til den afgørelse om forhøjelse af de bøder, fogedretten har fastsat for det tilfælde, at S ikke nu udleveres til samvær, at en fuldbyrdelse ved magtanvendelse bør afvente resultatet af den afgørelse om samvær, som fogedretten senest har truffet.

Vedrørende sagsomkostninger bemærkes, at fogedretten ikke ses at have truffet afgørelse herom. Henset til sagens forløb finder landsretten, at F undtagelsesvist bør tillægges sagsomkostninger for fogedretten og for så vidt angår M’s kæremål (B-2427-07) tillige for landsretten. For så vidt angår F’s kæremål (B-2537-07) betaler ingen af parterne sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen for landsretten.