Samværsfogedsag burde være udsat på yderligere oplysninger, TFA 2018/44 VLK

Samværsfogedsag burde være udsat på yderligere oplysninger, TFA 2018/44 VLK

Byrettens begrundelse

Fundamentet i sagen er Statsforvaltningens mødenotat af 23. januar 2017.
Parterne har forklaret om tumult i forbindelse med afhentning den 26. juni 2017, der henvises i det hele til retsbogen fra den 14. juli 2017. Der er endvidere fremlagt politirapport fra samme episode. Ud fra politirapporten og ud fra det af parterne forklarede må det lægges til grund, at de var lige gode om den opståede tumult. I øvrigt finder retten ikke, at fuldbyrdelse af samværet vil udsætte barnets sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6, og finder heller ikke grundlag for at afvente sagsbehandling hos hverken kommune eller statsforvaltning, ligesom der heller ikke er grundlag for at foretage børnesagkyndig undersøgelse. Derfor
bestemmes
A skal udleveres til samvær i overensstemmelse med notatet af 23. januar 2017.
Landsrettens begrundelse
Det fremgår af sagens oplysninger, at M har anmodet Statsforvaltningen om at ændre samværsresolutionen, således at samværet midlertidigt suspenderes, eller at der skal være overvåget samvær i Statsforvaltningen eller med støtte fra kommunen. Efter det oplyste har Statsforvaltningen endnu ikke truffet afgørelse.
Under sagens behandling i fogedretten blev der i retsmødet den 14. juli 2017 truffet afgørelse om at udsætte sagen på blandt andet modtagelse af oplysninger fra Hjørring Kommune, som havde indkaldt parterne til møde den 17. juli 2017 om en underretning fra Nordjyllands Politi i anledning af episoden mellem parterne den 24. juni 2017.
Fogedretten anmodede ikke Hjørring Kommune om en udtalelse vedrørende A, da fogedretten ikke havde modtaget oplysninger fra kommunen i begyndelsen af august 2017, og fogedretten afsagde herefter kendelse på det foreliggende grundlag, efter at parterne havde haft mulighed for at udtale sig.
Under de foreliggende omstændigheder finder landsretten, at fogedretten inden afgørelsen burde have indhentet en udtalelse fra Hjørring Kommune vedrørende A med henblik på at vurdere, om A skulle udleveres til samvær, eller om der var behov for at udsætte sagen på at indhente en børnesagkyndig erklæring.
Landsretten ophæver derfor fogedrettens kendelse og hjemviser sagen til fortsat behandling med henblik på at indhente yderligere oplysninger om A hos de kommunale myndigheder.