Samværsdom vedrørende næsten 7 årig D. Samvær med F fastsat som opdelt 9/5-ordning, ØLD 24. august 2022, utrykt

Samværsdom vedrørende næsten 7 årig D. Samvær med F fastsat som opdelt 9/5-ordning, ØLD 24. august 2022, utrykt

Sag startet op af F, der ville have 7/7. Han ville i øvrigt skifte uge.

Hidtidige ordning var en opdelt 9/5 ordning fra onsdag til torsdag i den ene uge og fra torsdag til mandag i den modsatte uge.

M ønskede en 10/4-ordning og samling på samværene af hensyn til skiftene.

Byrettens begrundelse:

D oplever, at parterne taler sammen om, hvornår han skal afleveres, og synes ikke at reflektere over, om det er god kommunikation eller ikke. Det lykkes således parterne, der aldrig har boet sammen, at holde D ude af deres konflikter, og de tillader da også begge D at ringe til den anden part, hvis han har behov for det. Men det må konstateres, at parternes indbyrdes konfliktniveau er meget højt, og at de særligt ikke viser hinanden den respekt og tillid, som et godt samarbejde om samvær kræver. Det taler imod, at der etableres en 7/7 ordning.

D trives godt med den delte samværsordning, han har, hvor han er 9 dage hos mor og 5 dage hos far. Han er åbenlyst glad for begge sine forældre. Retten finder henset hertil og til Ds alder, at det fortsat bør sikres, at D er sammen med sin far hver uge, da det synes bedst for D.

Efter at have hørt Fs forklaring om, hvorfor han ønsker at skifte weekenduge, er retten usikker på, om weekendarbejde på samværsuger i lige uger er så reelt et problem, som han beskriver, og hans betragtninger omkring mistet samvær i henholdsvis uge 1 og 52, kan ikke føre til, at weekendsamvær skal ligge i ulige uger. Henset hertil, og da M har anført gode grunde til, at hun ønsker, at weekendsamvær skal fordeles på ugerne som hidtil, træffes der afgørelse om ordinært samvær, som bestemt nedenfor.

For så vidt angår feriesamvær er D startet i skole, hvilket begrænser sammenhængende ferie til skoleferierne. Desuden findes D moden nok til at kunne håndtere en uges ferie med henholdsvis far og mor. Herefter tages Fs påstand om feriesamvær til følge, som nærmere bestemt nedenfor, idet retten har forsøgt at dele ferier i ulige og lige år nogenlunde ens på forældrene. Det bestemmes endvidere, at D skal kunne holde ferie i udlandet med hver af sine forældre, når der er et ønske om det.

Domskonklusion:

Ordinært samvær

Ulige uger fra onsdag med afhentning i fritidsordning/skole til torsdag med aflevering i skole/fritidsordning.

Lige uger fra torsdag med afhentning i fritidsordning/skole til mandag 4 dage senere med aflevering i skole/fritidsordning.

Ferie- og helligdagssamvær:

Påske:

Der er samvær i ulige år fra onsdag før skærtorsdag kl. 13 med afhentning hos mor til tirsdag efter påske med aflevering i fritidsordning/skole.

Vinterferie:

Der er samvær i skolens vinterferie i lige år og begyndende fredag før ferieugen med afhentning i skole/fritidsordning og sluttende mandag efter ferien med aflevering i skole/børnehave.

Efterårsferie:

Det er samvær i skolens efterårsferie i lige år begyndende fredag før ferieugen med afhentning i fritidsordning/skole og sluttende mandag efter ferie med aflevering i skole/fritidsordning.

Jul/nytår:

Lige år fra den sidste skoledag før ferie til den 27. december kl. 13, første gang i 2022. Ulige år fra den 27. december til den første skoledag efter ferien med aflevering i skole/børnehave.

Sommerferie:

2 gange 7 dage i skolernes sommerferie. Ferien begynder en lørdag kl. 12 og slutter lørdag syv dage senere kl. 12. 13 Placering af sommerferie: Kan parterne ikke blive enige senest 1. april, bestemmer F placering af sin ferie først i de lige år. M bestemmer først i de ulige år.

Bortfald af samvær

Weekend- og hverdagssamvær bortfalder helt, hvis samværet heller eller bare delvist ligger i bopælsforælderens ferier med F, hvis ferien ligger i skolernes Juleferie eller sommerferie.

En skoleferie starter ved slutningen af sidste skoledag før ferien og slutter den første skoledag efter ferien. Løse helligdage betragtes ikke som skoleferie.

Erstatningssamvær

Det er automatisk erstatningssamvær, hvis det løbende samvær ikke gennemføres, medmindre det skyldes den samværsberettigedes forhold. Erstatningssamværet er i de efterfølgende uger – placeret efter Fs ønske. Erstatningssamværet forudsætter, at samværsforælderen i umiddelbar tilknytning til aflysning af samværet meddeler bopælsforælderen, at der ønskes erstatningssamvær.

Transport

Den afleverende forælder forestår og betaler for transporten. Samvær i udlandet Forældrene kan frit tage D med til udlandet på ferier.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Landsrettens begrundelse:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, herunder parternes forklaringer bl.a. om et højt konfliktniveau og den børnefaglige undersøgelse, finder landsretten, at det vil være bedst for D, at han ikke har samvær med sin far i en 7/7-ordning, men fortsat har samvær med ham efter den 9/5-ordning, som parterne i oktober 2020 indgik aftale om.


Landsretten stadfæster derfor familierettens dom i det omfang, den er anket.

(Samlet resultat er altså nøjagtig det samme som byrettens).

Kommentar:

Det forekommer generelt uhensigtsmæssigt med opdelte ordninger for et barn på 7 år, med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

Det bemærkes, at dommen blev anket af F alene med påstand om 7/7.

F havde kort efter byretten meddelt, at han slet ikke ville kunne have D i weekenderne resten af året. I landsretten kunne han ikke oplyse, om det spørgsmål var afklaret.

Landsretten havde åbenbart ikke fanget problemstillingen med det opdelte samvær, skønt det med sikkerhed var oppe under forklaringerne og grundigt omtalt i processkrifter. Måske et resultat som ulempe af, at parterne afstod fra procedure.

Viggo Bækgaard

24. august 2022