Samvær for F med 8 årig D med autist-diagnose nedsat fra 10/4 til 11/3. Feriesamvær ligeledes nedsat, Københavns Byret 19. november 2021, utrykt

Samvær for F med 8 årig D med autist-diagnose nedsat fra 10/4 til 11/3. Feriesamvær ligeledes nedsat, Københavns Byret 19. november 2021, utrykt

Problemstilling kort:

Forældrene har aldrig boet sammen. M er samboende med K, og D er født efter fertilitetsbehandling med F som biologisk far. Aftalen har fra starten været, at F skulle indtage en faderrolle.

D er for et par år siden diagnostiseret med infantil autisme. F har svært ved at anerkende diagnosen. F bor i et kollektiv med flere voksne og børn.

M startede sagen med henblik på at få samværet nedsat. Under sagen nedlagde M påstand om samværsstop subsidiært som påstået med ændring af jule-nytårssamværet med den begrundelse, at D ikke kunne magte al den postyr, der følger af at være hos F til nytår (grundet Ds diagnose). Påstanden om ophør af samvær havde baggrund i den konkrete udvikling under sagen.

Der er under sagen gennemført en børnesagkyndig undersøgelse.

Byrettens begrundelse:

Familieretten finder, at sagen, herunder Ds mentale og udviklingsmæssige tilstand, er tilstrækkeligt oplyst på baggrund af den børnesagkyndige erklæring af 20. maj 2021 og sagens øvrige oplysninger. Der findes herefter ikke behov for at udsætte sagen på iværksættelse af VISO-undersøgelsen, jf. også rettens tilkendegivelse af 5. oktober 2021.

Efter den børnesagkyndige erklæring og sagens øvrige beviser lægges det til grund, at D har diagnosen infantil autist, og at dette bl.a. medfører, at han kan fremstå bedre fungerende udadtil, end han er, at han har svært ved at regulere sig følelsesmæssigt, og at han har meget svært ved skift, herunder også skift i forbindelse med samvær. Det fremgår dog videre af den børnesagkyndige

erklæring, at D trives under samværene med sin far, og det er lykkedes at opbygge en betydningsfuld relation med ham.

Familieretten finder herefter og uanset de anførte omstændigheder forbundet med Ds diagnose, at der i overensstemmelse med den børnesagkyndiges

anbefaling fortsat skal være samvær mellem D og F.

Der er efter afgivelse af den børnesagkyndige erklæring fremkommet nye udtalelser fra Ds skole. Familieretten finder efter indholdet af disse udtalelser, herunder navnlig det deri anførte om Ds stressniveau og overvejelserne om den fortsatte skolegang, sammenholdt med forklaringerne fra M, at der et væsentligt behov for at nedbringe det stressniveau hos D, der ifølge skolen opleves i forbindelse med samvær med F.

Under hensyn til den begrænsede kommunikation om skolegang og samvær mellem M og F, og at F ifølge den børnesagkyndige erklæring ikke har fuld erkendelse af Ds udfordringer, finder familieretten, at en nedbringelse af Ds stressniveau skal ske ved at afkorte hverdags- og weekendsamværet. Samværet bør dog forsat have en længde, der giver mulighed for at opretholde den beskrevne relation mellem D og hans far.

Familieretten finder derfor efter en samlet vurdering, at samværet med F – som det mindre i det mere i henhold til F subsidiære påstand – skal begrænses til fremover at finde sted i ulige uger fra fredag eftermiddag med afhentning i skole/institution til mandag morgen med aflevering i skole/institution. Første gang den 26. november 2021, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1, sidste pkt.

Efter den børnesagkyndige erklæring og omstændighederne forbundet med Ds diagnose finder retten endvidere, at sommerferiesamværet fremover skal finde sted i to separate uger i overensstemmelse med Ms påstand. Det kan ikke føre til andet resultat, at skolen efter sommerferien i år oplevede, at D mødte mindre stresset.

Retten finder ikke grundlag for herudover at tage Ms øvrige påstande til følge, herunder på det foreliggende grundlag at foretage en ændring af, at jule- og nytårssamværet finder sted skiftevis, hvorfor F frifindes herfor. Disse samvær skal således fortsat afvikles i overensstemmelse med samværsdokumentet af 7. december 2018, hvis bestemmelser om bortfald af samvær i øvrigt som hidtil finder anvendelse på bl.a. sommerferiesamvær.

THI KENDES FOR RET:

Samværet mellem D, født den * 2013, og F ændres på følgende måde:

Weekend og hverdag:

Ulige uger fra fredag eftermiddag med afhentning i skole/institution til mandag morgen med aflevering i skole/institution. Første gang den 26. november 2021.

Sommerferiesamvær:

Der er ferie i 2 gange 1 uge i sommerferien med mindst 3 ugers afstand.

Ferieugen starter en fredag kl. 10 og slutter efterfølgende fredag kl. 12 med afhentning og aflevering hos mor.

Far vælger ferien i lige år. Valget skal træffes senest den 1. marts, og det skal meddeles den anden på en måde, der gør det utvivlsomt at klarlægge beslutningen.

Hvis ikke meddelelsen er givet rettidigt, kan den anden frit vælge sin ferie også i det pågældende år.

Den anden parts beslutning skal meddeles senest den 1. april, og det fratager ikke pågældendes førsteret, at den anden i løbet af marts meddeler sine ønsker Manglende udnyttelse af sin meddelelsesret ændrer ikke på den fastlagte rytme og kan således medføre, at den anden får førsteret flere år i træk.

F frifindes for Ms øvrige påstande.