Samvær fastsat for B1 7 år og B2 5 år til weekendsamvær hver fjerde uge. Afgørelse om transport (afleveringssted), TFA 2020/104 VLD

Samvær fastsat for B1 7 år og B2 5 år til weekendsamvær hver fjerde uge. Afgørelse om transport (afleveringssted),  TFA 2020/104 VLD

Byrettens begrundelse:

Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, herunder de afgivne partsforklaringer og det udarbejdede notat fra den børnesagkyndige psykolog, finder retten det bedst for børnene B1 og B2, at der ikke er samvær mellem børnene og deres far.

Retten har herved navnlig lagt vægt på, at børnene tydeligvis er meget påvirket af det meget høje og langvarige konfliktniveau, der er mellem deres forældre. Denne påvirkethed kommer bl.a til udtryk under den afholdte børnesamtale, hvor børnene reagerer med tavshed og aggressivitet, navnlig fra B1’s side, når talen falder på spørgsmål om besøg hos faren. Retten har også lagt vægt på, at der nu har været en lang tids adskillelse mellem børnene og deres far, og det er rettens vurdering, at børnene har brug for ro og stabilitet i deres hverdag, uden atskulle forholde tilspørgsmålet om samvær med deres far.

Som følge af det anførte ophæves den tidligere afgørelse og de indgåede aftaler om samvær mellem børnene B1 og B2 og F, jf. forældreansvarslovens § 21, stk. 3.

Landsrettens begrundelse:

Der har siden samlivsophævelsen mellem parterne i 2013 og indtil oktober 2018 været regelmæssigt samvær mellem F og B1 og siden B2’s fødsel også med hende.

Efter det, der fremgår af den børnesagkyndige undersøgelse af 20. oktober 2018, som blandt andet bygger på den børnesagkyndiges observationer af F’s samvær med B1 og B2, sammenholdt med referatet fra børnesamtalen den 11. juli 2019 er der ikke grundlag for at bestemme, at der ikke fortsat skal være samvær, idet fortsat samvær må antages at være til børnenes bedste.

Landsretten tager derfor F’s påstand om, at der skal være samvær, til følge.

På grund af afstanden fra børnenes bopæl til F’s bopæl sammenholdt med børnenes alder, finder landsretten dog, at samværet skal begrænses til hver fjerde uge fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 12.30, første gang fredag den 28. februar 2020. Starttidspunktet for de enkelte samvær er fastsat ud fra oplysningen om, at børnene om fredagen har fri fra skole kl. 14.10, og afslutningstidspunktet er fastsat således, at det er muligt at nå tilbage til …, inden det bliver for sent på dagen.

Under hensyn til at parternes aftale om transport i meget væsentligt omfang må antages at være årsag til, at den tidligere aftale om samvær ikke er blevet overholdt, bestemmer landsretten, at F afhenter børnene på X Station kl. 16.00 om fredagen, og at M afhenter børnene på Københavns Hovedbanegård om søndagen kl. 12.30.

Da samværet har været afbrudt gennem en længere periode, fastsættes der i en indkøringsperiode samvær lørdag den 18. januar 2020 kl. 13.00-15.00, lørdag den 1. februar 2020 kl. 13.00-16.00 og lørdag den 15. februar 2020 13.00-16.00, således at M disse dage afleverer og henter børnene hos F på dennes bopæl.

…. resultatet konkret

Familierettens dom ændres således, at F har ret til samvær med B1 og B2 fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 12.30 hver fjerde uge, første gang fredag den 28. februar 2020. F afhenter børnene på X Station om fredagen, og M afhenter børnene på Københavns Hovedbanegård om søndagen.

F har endvidere ret til samvær med B1 og B2 lørdag den 18. januar 2020 kl. 13.00-15.00, lørdag den 1. februar 2020 kl. 13.00-16.00 og lørdag den 15. februar 2020 kl. 13.00-16.00, alle gange på sin bopæl. M afleverer og henter alle gange børnene.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen.