Sag om samvær afvist på grund af Fs manglende reaktioner, Retten i Glostrup 13. januar 2020, utrykt.

Sag om samvær afvist på grund af Fs manglende reaktioner, Retten i Glostrup 13. januar 2020, utrykt.

 Kendelse:

Retten modtog den 29. august 2019 fra Familieretshuset Fs anmodning om fastsættelse af samvær.

Det fremgik, at Familieretshuset havde stillet som betingelse for eventuelt at fastsætte samvær, at F aflagde hårstrå-prøve, hvilket F den 11. juni 2019 pr. mail meddelte, at han ikke ville.

Retten fastsatte telefonmøde i sagen, hvor begge parter har fri proces.

Fs advokat medvirkede ikke ved telefonmødet den 16. september 2019.

Ved det næste telefonmøde den 30. september 2019 oplyste advokat R på vegne F,

at: ”… F løbende har aflagt rene urinprøver, og at F er villig til at aflægge hårstråprøve. Han er også indstillet på, at samværet skal indledes med en periode med overvåget samvær.

Retten fastsatte under samme telefonmøde et forberedende møde (A-møde) til den 21. oktober 2019. Mødet blev senere – på advokat Rs anmodning – flyttet til den 2. december 2019 kl. 09.00.

Den 2. december 2019 kl. 09.00 udeblev både advokat R og F.

Retten fik oplyst følgende:

”På rettens opringning kl. 09.10 til advokat Rs kontor oplyste sekretær S, at hun var på vej til kontoret for at indlevere en besked om Fs sygemelding til retsmødet i dag kl. 13.00.

Foreholdt, at retsmødet begyndte kl. 09.00 som fastsat i meddelelse af 1. oktober 2019 undskyldte S og fortalte, at advokat R telefonisk denne morgen havde bedt hende aflyse retsmødet, da F havde meldt sig syg. Hun ville straks indlevere meddelelse herom på minretssag.dk.”

Retten bestemte, at

”anmode advokat R om en redegørelse for, om sagen fastholdes, for status for den aftalte hårstråprøve, for Fs sygemelding d.d og for det manglende rettidige afbud til dagens møde senest den 9. december 2019.”

Advokat R anførte i meddelelse af 2. december 2019:

”Pga. af sygdom, F kunne ikke møde op i retten i dag. Han ringet til Advokat R i morges og fortalt sådan sket. Vi derfor bede for ny hovedforhandlings dato. Jeg beklager meget til min sent meddelelse da R sendt mig en besked da jeg er på vej på arbejde.”

Den 9. december 2019 indleverede advokat R følgende meddelelse:

” Med henvisning til retsbog af 2. december i Sag BS-*, kan jeg oplyse, at sagen fastholdes. Efter det for mig oplyste er F nu raskmeldt og vil snarest fremsende hårstrygeprøve. Han har fået en tid slutning januar.

Det manglende fremmøde den 2. december skyldes klientens sygemelding, hvilket jeg bliver orienteret om tidligt om morgenen den 2. december, og straks beder min sekretær meddele retten og modparten. Jeg henviser i øvrigt til hendes forklaring. Jeg skal bede retten om snarest beramme møde, hvor min klient har mulighed for at afgive forklaring samt reservere nye datoer for overvågede samvær i familieretshuset.”

Modparten kommenterede den 10. december 2019 meddelelsen:

”Advokat Rs lidt mærkværdige undskyldningsskrivelse kræver en kort umiddelbar kommentar fra mig.

Det er påfaldende, at advokat R i denne sag nu to gange har vist personlig disrespekt for retsmøder. Første gang udeblev han fra et telefonmøde. Denne gang mødte han ikke op til det fysiske retsmøde, som hans sekretær på telefonisk henvendelse fra retten meddelte, at han havde noteret til kl. 13 og ikke kl. 9.

Derudover vil jeg lidt imod sædvane lade min klients mail til mig her til aften (den 10. december) har sendt til mig afskrive. Den giver nemlig et supergodt og relevant overblik – og mindst lige så relevante konklusioner.

 Hun skriver en mail, der i sin helhed lyder sådan:

 “Jeg kan se på Minretsag, at der er kommet tilbagemelding fra Fs advokat.

Jeg synes, at F får rigtig mange chancer og kører lidt rundt med os og retssystemet.

Det er helt utilstedeligt, at Fs advokat/F ikke møder op ved to retsmøder. Alene fraværet må være tilstrækkeligt til at retten kan træffe en afgørelse.

Efter min opfattelse, så har F helt bevidst trukket afleveringen af hårprøven i langdrag, så han måske kan aflevere en clean prøve. Nu skriver advokaten at han har tid til en hårprøve slut januar. Den hårprøve som SKULLE ligge der til retsmødet d. 2/12.

 Der har været god tid inden da til at få hårprøven taget, men F har formentlig ikke kunne holde sig fra stofferne.

Det burde lægges til grund, at han i første omgang nægtede, hvilket må være tilstrækkeligt til at nægte ham samvær med børnene. Han har også selv erkendt kokainmisbrug i mere end 10 år, og det er vel de færreste misbrugere, som bliver uafhængige fra den ene dag til den anden.

 Jeg vil også beskytte P mest muligt. P vil ikke se sin far. Derfor må du insistere på, at der tidligst kommer overvåget samvær, når der har været gennemført en børnesamtale.

 Kan det virkelig blive ved på denne måde?? Hvad siger/mener du om det. Er der ikke en mulighed for at sige, at “Nu stopper festen”.

 Som antydet har jeg absolut ikke svært ved at tilslutte mig Ms synspunkter. Der bør træffes afgørelse på det nu foreliggende grundlag med konstatering af, at sagsøgeren IKKE har aflagt hårprøve som forudsat, og at han er udeblevet fra to retsmøder uden saglig begrundelse. (Det telefoniske og det fysiske). Påstået sygdom er ikke dokumenteret på sædvanlig vis med lægeerklæring.

 Subsidiært bør der ikke berammes overvågede samvær, før der har været afholdt nyt retsmøde og foretaget børnesamtale.”

Retten gav igen F frist til at indlevere processkrift og specificerede, at processkriftet skulle indeholde oplysninger om:

”F skal i processkrift redegøre nærmere for: –

  • hvorfor han ikke allerede har aflagt hårstråprøven, som det blev aftalt under et telefonmøde 16.9.18 –
  • hvorfor han først har til sinde at aflægge prøven ultimo januar 2020
  • hvordan hans personlige forhold aktuelt er med kommentarer til Ms bekymringer om aktuelt misbrug”

Fristen blev fastsat til den 9. januar 2020. F indleverede ikke processkrift eller meddelelse.

Retten rykkede den 10. januar 2020 uden reaktion.

Den 13. januar 2020 har M anmodet om, at sagen afvises.

(Rettens begrundelse)

Retten har – ad flere gange og på et grundlag, der er redegjort for, og som har materiel betydning for, hvordan sagen kan afgøres – bestemt, at F skal indlevere et processkrift med et bestemt indhold. F har ikke inden fristens udløb indleveret processkriftet eller redegjort for forsinkelse eller andre forhold.

Retten afviser derfor sagen, jf. retsplejelovens § 449, stk. 2.

Kommentar:

Kendelsen er her refereret i sin helhed, fordi den illustrerer et forløb, hvor det i al fald ser ud til, at F forsøger enten at undslå at afgive dokumentation for sin “stoffrihed” eller at købe sig tid til at blive “clean”.

Viggo Bækgaard

14. januar 2020