Sag om midlertidig samvær hjemvist til Familieretten til fornyet behandling, TFA 2022/177 ØLD

Sag om midlertidig samvær hjemvist til Familieretten til fornyet behandling, TFA 2022/177 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger findes sagen tilstrækkeligt oplyst til, at familieretten kan foretage en prøvelse af den påklagede afgørelse vedrørende midlertidigt samvær truffet af Familieretshuset den 22. april 2021. Familieretten finder derfor ikke grundlag for at imødekomme den anmodning, advokat Ingrid Brix Jensen har fremsat om, at familieretten anmoder … Kommune om at besvare advokatens henvendelse af 15. juni 2021 og indhenter en udtalelse fra Center for Familieudvikling, forinden der træffes afgørelse i sagen.

Det fremgår af Familieretshusets afgørelse, at B1’s, B3’s og B2’s perspektiv ved afgørelsen er belyst ved forældrenes bemærkninger til sagen, skoleudtalelser, børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler. Familieretten finder det ikke herefter og henset til det i øvrigt angivne i afgørelsen godtgjort, at Familieretshusets sagsbehandling har været behæftet med mangler vedrørende sagens oplysning eller grundlaget for afgørelsen. Der findes ikke i øvrigt at være påvist sagsbehandlingsfejl, der kan begrunde en hjemvisning af sagen eller en ændring af afgørelsen. Det anførte om, at M er blevet fejlciteret i telefonnotat af 1. december 2020 kan ikke føre til en anden vurdering heraf.

Familieretten finder, at Familieretshusets afgørelse fremstår sagligt velbegrundet, og familieretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte det forvaltningsretlige skøn, som Familieretshuset har udøvet ved afgørelsen.

På denne baggrund, og da det, der i øvrigt er fremkommet for familieretten, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster familieretten afgørelsen.

Landsrettens begrundelse:

Afgørelser efter forældreansvarsloven, herunder afgørelser om fastsættelse af midlertidigt samvær efter forældreansvarslovens § 29, skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, jf. forældreansvarslovens § 4. Dette gælder også, når sagen ved familieretten har været behandlet i den forenklede familiesagsproces, jf. retsplejelovens §§ 451 og 452, og således i overensstemmelse med retsplejelovens § 452, stk. 1, som udgangspunkt er behandlet på det grundlag, som familieretten har modtaget fra Familieretshuset.

Der er efter indholdet af og forarbejderne til lov om Familieretshuset og retsplejelovens regler om behandling af familieretlige sager, herunder reglerne om den forenklede familiesagsproces, ikke grundlag for at fastslå, at familierettens prøvelse af Familieretshusets afgørelser efter forældreansvarslovens § 29 er begrænset til en prøvelse af, om Familieretshusets sagsbehandling har været behæftet med mangler vedrørende afgørelsesgrundlaget, sagsbehandlingsfejl eller mangler vedrørende skønsudøvelsen.

Domstolsprøvelsen af Familieretshusets afgørelser om fastsættelse af midlertidigt samvær skal således foretages i overensstemmelse med sædvanlig praksis vedrørende øvrige sagstyper inden for forældreansvarslovens område. Det indebærer, at der skal ske en fuld efterprøvelse af, hvad der er bedst for barnet, og således af det skøn, der er udøvet af Familieretshuset.

På denne baggrund, og idet landsretten finder det rettest, at familieretten herefter får lejlighed til at foretage en fornyet prøvelse af Familieretshusets afgørelse af 22. april 2021, ophæves familierettens dom, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved familieretten. Landsretten bemærker, at der i den forbindelse tillige bør foretages en vurdering af sagens egnethed til at blive behandlet i den forenklede familiesagsproces i overensstemmelse med de forudsætninger, der fremgår af bl.a. de ovenfor gengivne forarbejder til retsplejelovens §§ 451 og 452.

Kommentar.

Sagen indeholder nogle af de samme problemstillinger, som var oppe at vende i http://boernogsamvaer.dk/sag-hjemvist-fra-familieretten-til-familieretshuset-som-fejlscreenet-koebenhavns-byret-8-juli-2021-utrykt/

De afgørende pointer i denne sag er:

Retten skal realitetsbehandle en afgørelse truffet af Familieretshuset. Det er altså ikke ”bare” en vurdering af Familieretshusets skøn.

Retten skal ikke bare pr. automatik bestemme behandling efter den forenklede proces.

Viggo Bækgaard

27. juni 2022