Sag om behandling af afvisning vedr. kontaktbevarende samvær indgivet efter 4 ugers fristen afvist, Københavns byret 18. september 2020, utrykt.

Sag om behandling af afvisning vedr. kontaktbevarende samvær indgivet efter 4 ugers fristen afvist, Københavns byret 18. september 2020, utrykt.

Familieretshuset har den 10. juni 2020 truffet afgørelse om, at der ikke fastsættes midlertidigt kontaktbevarende samvær. Afgørelsen er meddelt F den 10. juni 2020.

F har den 19. juli 2020 anmodet om, at Familieretshuset indbringer afgørelsen for familieretten.

F har oplyst, at anmodningen er fremsat efter fristens udløb, fordi han har afholdt ferie med sin familie, og derfor ikke har haft mulighed for at tjekke sin e-boks.

Rettens begrundelse og resultat

Anmodningen om at få indbragt Familieretshusets afgørelse er først indgivet efter

udløbet af fristen på 4 uger, jf. § 41, stk. 1, i lov om Familieretshuset.

Retten finder, at der ikke foreligger sådanne særlige forhold, at familieretten kan behandle sagen på trods af den overskredne klagefrist. Familieretten afviser derfor sagen, jf. retsplejelovens § 448 d, stk. 1, 1. pkt.