Psykologerklæring kunne e.o. træde i stedet for en samtale med barnet under samværsfogedsag, TFA 2008/ 548 VLK

Psykologerklæring kunne e.o. træde i stedet for en samtale med barnet under samværsfogedsag, TFA 2008/ 548 VLK

Grundlaget for fogedrettens afgørelse er ud over parternes forklaringer primært redegørelsen vedrørende D.

D har været i et samtaleforløb hos P ad to omgange, først i sommeren/efteråret 2007 og igen i vinteren/foråret 2008. Formålet var i første omgang at give D nogle redskaber til at være sammen med sin far på en god måde for begge parter. På dette tidspunkt ville D selv gerne se sin far. Dette bekræftes også af det undersøgelsessamvær, der blandt andet ligger til grund for Statsforvaltningen – – -s afgørelse. I starten var D overordnet set en glad og åben pige, men hendes sindsstemning er skiftet til overvejende tristhed. Hun får ondt i maven ved tanken om at skulle se sin far. Hun er bange for, at faren bliver sur og tavs og ikke interesserer sig for hende og de ting, hun godt kan lide. D er blevet mere stille og indadvendt. D føler sig afvist af sin far vedrørende problemerne omkring vinterferien 2008, og denne hændelse har haft store konsekvenser for hende. Hun føler sig magtesløs og føler ikke far lytter til hende. D er bange for at være sammen med sin far, og har derfor flugtplaner, hvis han kommer og henter hende. D er nu meget opgivende i forhold til at få et forhold til sin far. Hun savner ham ikke og har overhovedet ikke lyst til at se ham.

Det er fogedrettens samlede vurdering, at D gradvist har fået det meget dårligere over det sidste halve år. Hun er præget af frygt, angst, opgivenhed, frustration over at ingen lytter til hende, magtesløshed og hendes overordnede sindstilstand er tristhed. Hvor hun tidligere havde en tro på, at samværet med sin far ville kunne fungere, har hun nu ingen tillid til, at det kan lade sig gøre. D har brug for forudsigelighed, ro og stabilitet, før hun igen har overskud til at se sin far. Hvis hun mærker, at mor og far samarbejder omkring samværet, vil det kunne påvirke hende i positiv retning. D er meget påvirket af situationen. D føler ikke, at der kan indgås kompromiser i forhold til hendes ønsker, og hun føler på ingen måde, at der bliver lyttet til hende. På trods af, at det som udgangspunkt er bedst for barnet at have kontakt til begge sine forældre, vurderer fogedretten ikke, at det på nuværende tidspunkt er bedst for D at se sin far. Resolutionen fra Statsforvaltningen – – – er helt ny, men de undersøgelser, der ligger til grund for afgørelsen, er fra sommer 2007. Fogedretten finder, at forholdene har ændret sig væsentligt siden disse undersøgelser.

Under hensyn hertil finder fogedretten, at det vil være til alvorlig fare for D’s sjælelige sundhed på nuværende tidspunkt at fuldbyrde samværsresolutionen.

 

Landsrettens begrundelse

 

Det fremgår af sagen, at fogedretten har været i besiddelse af Statsforvaltningen – – -s notater fra de afholdte møder vedrørende fastsættelsen af samværet, og at fogedretten har kontaktet statsforvaltningen for at indhente en udtalelse fra den børnesagkyndige, der gennemførte undersøgelsessamværet, men som det har vist sig ikke længere er ansat ved Statsforvaltningen – – -.

Fogedretten har endvidere – efter aftale med parterne – kontaktet psykolog P, der på baggrund af nogle spørgsmål udarbejdet af fogedretten har afgivet en erklæring, der under de foreliggende omstændigheder kan træde i stedet for en samtale med D i fogedretten.

Herefter, og af de grunde, der er anført af fogedretten, stadfæster landsretten fogedrettens kendelse.