Pige på 2 år og 5 måneder skal bo hos F, fordi M vil flytte fra Frederiksberg til Odense, TFA 2009/475 ØLD

Pige på 2 år og 5 måneder skal bo hos F, fordi M vil flytte fra Frederiksberg til Odense, TFA 2009/475 ØLD

 

Forældrene var separerede i februar 2008, hvor de flyttede fra hinanden. M blev boende i lejligheden, der var sat til salg. F flyttede ikke så langt væk.

I forbindelse med separationen og sagsøgerens vurdering af sine fremtidsforhold, ønskede hun at flytte til Odense, hvorfra hun stammer.

 

Den pågældende flytning er varslet på normal vis over for Ps, der reagerede med et krav om, at han skal være bopælsforælder. Statsforvaltningen Hovedstaden har ved afgørelse af 2. september 2008 tillagt midlertidig forældremyndighed til faren.

 

Afgørelsen er begrundet med, at man på den måde etablerer status quo, indtil Retten har taget stilling til, hvor barnet skal bo.

Byrettens begrundelse:

 

Indledningsvis bemærkes, at retten ikke finder grundlag for foretagelse af en børnesagkyndig undersøgelse i sagen.

Det må lægges til grund, at begge forældre har været vigtige omsorgspersoner for P, der er knyttet til dem begge, og som efter samlivsophævelsen i januar 2008 har været næsten lige så meget hos F som hos M. Begge parter findes at være velegnede til at have bopælsretten over P og til derved at sikre hende en tryg og harmonisk opvækst.

Under disse omstændigheder lægger retten vægt på, at P, såfremt bopælsretten tillægges M, i forbindelse med Ms flytning til Odense, vil blive fjernet fra sine hidtidige omgivelser, herunder fra dagplejen, hvor hun trives. Retten finder derfor, at det vil være bedst for P, at bopælsretten tillægges faderen.

 

Landsretten stadfæstede byrettens dom med følgende begrundelse:

 

Der er efter de foreliggende oplysninger om P og om parterne ikke grundlag for at iværksætte børnesagkyndig undersøgelse, hvorfor Ms anmodning herom ikke tages til følge.

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, der er anført af byretten, at det vil være bedst for P, at bopælsretten tillægges F. Den omstændighed, at P under alle omstændigheder står over for et institutionsskift, kan ikke føre til andet resultat.

 

 

Læg mærke til, at barnets perspektiv ganske enkelt ikke er inddraget – ej heller af domstolene f. eks. gennem en børnesagkyndig undersøgelse.

 

Viggo Bækgaard