Overvåget samvær med M for to piger på 10 og 12 år ikke gennemført. F havde ikke hindret samvær. Ikke tvangsbøde eller erstatningssamvær, TFA 2008/346 ØLK

Overvåget samvær med M for to piger på 10 og 12 år ikke gennemført. F havde ikke hindret samvær. Ikke tvangsbøde eller erstatningssamvær, TFA 2008/346 ØLK

 

Landsrettens begrundelse:

 

Det fremgår af samværskonsulentens notat vedrørende det overvågede samvær den 17. december 2007, at faderen afleverede pigerne rettidigt til samvær, og at samværet som faderen ikke deltog i – efter at det var påbegyndt og havde varet 10-15 minutter – på grund af børnenes modstand mod yderligere samvær med hende blev afbrudt. På den baggrund findes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at faderen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til fogedrettens kendelse af 30. oktober 2007 om fastsættelse af det pågældende samvær. Der er derfor ikke grundlag for at anse den fastsatte tvangsbøde for dette samvær for forfalden.

 

Efter retsplejelovens § 536, stk. 5, kan fogedretten fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har kunnet udøves under fuldbyrdelsessagen. Efter de specielle bemærkninger til bestemmelsen, der er affattet ved § 4, nr. 13, i lov nr. 500 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven, giver den fogedretterne »mulighed for at effektivisere fuldbyrdelsessagerne i tilfælde af, at en bopælsforælder uden grund forhindrer samværet.« En lignende bemærkning fremgår af pkt. 4.10.3 i de almindelige bemærkninger i lovforslaget til forældreansvarsloven, jf. lov nr. 499 af 6. juni 2007.

Da der som nævnt ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at faderen har forhindret samværet den 17. december 2007, er der på den baggrund – uanset forløbet af samværet – heller ikke grundlag for at fastsætte erstatningssamvær i den anledning.

 

Der er derfor endvidere ikke grundlag for at fastsætte størrelsen af en eventuel tvangsbøde eller for at tage stilling til, om erstatningssamværet bør gennemføres med ét barn ad gangen.

 

Det tiltrædes, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at der var en gyldig grund til, at samværet den 2. januar 2008 ikke kunne gennemføres, og at en tvangsbøde på 2.000 kr. derfor er forfalden, jf. fogedrettens kendelse af 13. november 2007.

 

I øvrigt stadfæstes fogedrettens kendelse af de grunde, der er anført af fogedretten.