Ophævelse af samvær med 10-årig, der havde særlige behov, TFA 2010/516 Familiestyrelsen

Ophævelse af samvær med 10-årig, der havde særlige behov, TFA 2010/516 Familiestyrelsen

Fra afgørelsen bl. a. dette:

Du har bedt om, at der fastsættes samvær mellem B og dig, eventuelt først som et overvåget samvær. Du har bl.a. oplyst, at du gerne vil til møde med kommunens sagsbehandler og eventuelt en psykolog, så du kan få rådgivning om, hvordan du støtter B bedst muligt. Du har oplyst, at du altid har været interesseret i at få indblik i B’s særlige behov og indrette samværet herefter, men at du ikke har fået mulighed for at få relevante informationer. Du mener ikke, at sagen er tilstrækkelig oplyst, eller at de indhentede oplysninger nævner noget om, hvordan B’s samvær med dig påvirker ham. Ifølge dig er der alene taget hensyn til morens oplysninger.

Vi ændrer ikke statsforvaltningens afgørelse.

Begrundelsen for vores afgørelse er den samme, som statsforvaltningen har givet dig. Vi har også lagt vægt på de oplysninger, som vi har indhentet fra Y Kommune under vores behandling af sagen.

Vi er enige med statsforvaltningen i, at det er bedst for B, at der ikke fastsættes samvær på nuværende tidspunkt. Vi mener dog samtidigt, at det ikke nødvendigvis betyder, at der ikke i fremtiden kan fastsættes et samvær mellem B og dig.

Statsforvaltningen har indhentet oplysninger fra Centerklasserne, PPR Y og afdelingen for Børn og Familie ved Y Kommune. Vi har indhentet yderligere oplysninger fra Y Kommune og Centerklasserne, for at få B’s perspektiv yderligere belyst.

Af oplysningerne dateret den 14. september 2009 fra Centerklasserne fremgår det bl.a., at B stadig har stort behov for et genkendeligt, overskueligt og struktureret miljø. B er angstpræget over for mange ting, og han har svært ved at være blandt andre mennesker.

Sagsbehandleren i kommunen har den 24. november 2009 bl.a. oplyst følgende:

»B er ikke alderssvarende udviklet hverken fagligt, socialt, kommunikativt og motorisk.

B er en dreng, der har særlige behov og bl.a. har brug for en meget struktureret og overskuelig hverdag. Ligeledes skal B introduceres langsomt til selv små ændringer og nye opgaver.

B har problemer med socialt samspil og er angst for at være sammen med fremmede mennesker.«

…Vi har lagt afgørende vægt på kommunen og Centerklassernes udtalelser, hvoraf det fremgår, at B er en dreng med særlige behov og vanskeligheder. Ifølge udtalelserne er selv små ændringer i hverdagen svære for ham.

Da der ikke har været samvær i en længere periode, og da der ved månedens udgang iværksættes yderligere undersøgelser af B og hermed også hans behov, mener vi ikke, at det på nuværende tidspunkt er bedst for B, at der opstartes samvær. Han skal ikke udsættes for risikoen for, at et sådant samvær som følge af resultatet af den foranstående undersøgelse igen ophæves.

Samtidig bemærker vi, at et samvær ikke i sig selv er til hinder for, at B har en struktureret og genkendelig hverdag. Uanset, at der er stor uenighed mellem dig og moren om, hvor interesseret du har været i at sætte dig ind i B’s behov, mener vi ikke, at det ud fra sagens oplysninger kan lægges til grund, at du har vist manglende indsigt i B’s særlige behov. Det er dog efter vores opfattelse også en forudsætning for et samvær, at eventuelle handleplaner eller sagkyndig rådgivning også efterleves under et samvær.

Du kan søge statsforvaltningen om fastsættelse af et samvær, hvis resultatet af den nye undersøgelse efter din opfattelse giver anledning hertil.

Efter forældreansvarsloven har den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, ret til at få oplysninger om barnets forhold fra skolen, børneinstitutioner og social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger (§ 23). Det er uden betydning, om den pågældende forælder har ret til samvær med barnet. Forældremyndighedsindehaveren kan heller ikke gøre indsigelse mod udlevering af disse oplysninger og dokumenter til den anden forælder.

Du skal selv henvende dig til institutionen mv. for at få oplysningerne. Institutionen m.v. har ikke pligt til at give løbende orientering om barnets forhold. Hvis skolen m.v. nægter at give konkrete oplysninger, kan der klages til X.«