Om fri proces i tvangsfuldbyrdelsessag, TFA 2021/489 VLK

Om fri proces i tvangsfuldbyrdelsessag, TFA 2021/489 VLK

Byrettens begrundelse:

Det bemærkedes, at M v/advokat a har accepteret erstatningssamvær, jf. meddelelse af 29. marts 2021.

Retten har herefter fastsat erstatningssamvær for det manglende samvær den 8. marts 2021, således at erstatningssamværet skal foregå den 8. april kl. 13 -15 med afhentning og aflevering af B i institutionen på de i øvrigt gældende vilkår.

Det bemærkedes, at advokat B anmodning om fri proces til F ikke tages til følge henset til, at denne sag alene har vedrørt spørgsmålet om et enkeltstående erstatningssamvær

Landsrettens begrundelse:

F opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, jf. retsplejelovens § 325. Herefter og efter sagens karakter, jf. retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 2, bør han gives fri proces, uanset at sagen for familieretten alene angik fastsættelse af et erstatningssamvær.

Landsretten ændrer derfor byrettens afgørelse, således at F gives fri proces, og således at advokat B beskikkes. Sagen hjemvises til familieretten til fortsat behandling med henblik på fastsættelse af salær

Kommentar:

Det er et helt generelt problem, at domstolene er ret afvisende over for at meddele fri proces i samværsfuldbyrdelsessager.

Afgørelsen er meget lidt informativ om, hvad der egentlig er kriterierne for fri proces i disse sager.

Viggo Bækgaard

31. oktober 2021