Om erstatningssamvær under fogedsag, TFA 2008/458 ØLK

Om erstatningssamvær under fogedsag, TFA 2008/458 ØLK

 

Fogedrettens begrundelse:

 

M har under sin partsforklaring oplyst, at hun før påske har anmodet statsforvaltningen om at ændre samværsafgørelse af 9. august 2006 med tillæg således, at børnene har samvær med F i lige uger. Hun har tillige oplyst, at børnene vil blive udleveret som sædvanlig og i henhold til samværsafgørelse af 9. august 2006 med tillæg onsdag den 9. april 2008 til søndag den 13. april 2008. M har endvidere oplyst, at B vil blive udleveret som sædvanlig og i henhold til samværsafgørelse af 9. august 2006 med tillæg onsdag den 16. april 2008. Hun har endelig oplyst, at A onsdag den 2. april 2008 blev udleveret til samvær med F som sædvanlig og i henhold til samværsafgørelse af 9. august 2006 med tillæg.

 

Da M således har oplyst, at børnene vil blive udleveret i henhold til den gældende samværsafgørelse, selv om hun har anmodet statsforvaltningen om at ændre denne, og da M allerede har udleveret A én gang i henhold til samværsafgørelse af 9. august 2006 med tillæg, siden sagen blev indbragt for fogedretten, har M ved disse handlinger godtgjort, at hun opfylder samværsafgørelsen, hvorfor der ikke for tiden findes anledning til, at udlevering af børnene skal ske under tvang af bøder.

Det følger af retsplejelovens § 536, stk. 5, at fogedretten kan fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har kunnet udøves under fuldbyrdelsessagen. Anmodning om samvær er modtaget i fogedretten den 27. marts 2008, hvorfor fogedretten ikke kan fastsætte erstatningssamvær for mistet samvær onsdag den 26. marts 2008.

 

Fogedretten finder ikke, at der for så vidt angår det i perioden torsdag den 27. marts 2008 til søndag den 30. marts 2008 mistede samvær skal fastsættes erstatningssamvær. Fogeden har herved lagt vægt på, at der er tale om et enkeltstående mistet samvær, og at samværet i øvrigt på tidspunktet for retsmødet var genoptaget i henhold til samværsafgørelsen med tillæg.

 

Fogedretten finder ikke på det foreliggende grundlag anledning til at tage stilling til eventuel fuldbyrdelse af samværet under M’s ferie.

 

Landsrettens begrundelse.

 

F’s anmodning om tvangsfuldbyrdelse af samværsafgørelsen af 9. august 2006 med tillæg og fastsættelse af erstatningssamvær nægtes fremme.

 

Af de grunde, der var anført af fogedretten, og da det for landsretten fremkomne ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede Østre Landsret fogedrettens kendelse.