Observationssamvær og rapport herfra under fuldbyrdelsessag, TFA 2021/158 ØLK

Observationssamvær og rapport herfra under fuldbyrdelsessag, TFA 2021/158 ØLK

Byrettens begrundelse: (Københavns Byret)

Det må efter det oplyste lægges til grund, at M gennem meget lang tid har forsøgt at forhindre samvær mellem F og B.

M har ikke efterlevet hverken afgørelser truffet af Familieretshuset og familieretten om midlertidig kontaktbevarende samvær, retsforlig om samvær indgået den 7. juli 2020 eller retsforlig om observationssamvær indgået den 18. august 2020.

M har endvidere ikke oplyst hverken Familieretshuset eller familieretten om, at der verserede sager om henholdsvis midlertidigt samvær og tvangsfuldbyrdelse samtidigt.

Det må endelig lægges til grund, at M under sagens behandling løbende er fremkommet med nye beskyldninger mod F.

Retten finder ikke grundlag for at antage, at samvær mellem B og F vil være til skade for hendes sundhed og udvikling. Retten finder det endvidere bedst for B, at hun løbende har samvær med sin far.

Henset til, at sagen vedrørende fastsættelse af F’s samvær med B har verseret i Familieretshuset siden februar 2020, og at parterne har indgået retsforlig om samvær den 7. juli 2020, finder retten ikke grundlag for at henvise sagen til Familieretshuset, jf. retsplejelovens § 456 p.

Efter retsforliget af 7. juli 2020 vil samværet mellem B og F være fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 16 hver anden weekend.

Da B ikke har set sin far siden primo juni 2020, og særligt efter det anførte om B i udtalelse fra Københavns Kommune af 23. oktober 2020, findes en tvangsgennemførelse af samværet i henhold til retsforliget på nuværende tidspunkt ikke at være til B’s bedste.

Da det imidlertid også er rettens opfattelse, at det er til B’s bedste, at samværet hurtigt genetableres, findes det nødvendigt at udsætte fuldbyrdelsen på en observationsrapport fra børnesagkyndig psykolog P, jf. retsplejelovens § 456 q, stk. 3. I forbindelse med undersøgelsen gennemføres en samtale med hver af parterne, og der afholdes to observationssamvær mellem B og F, som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes

Der gennemføres under sagen en observationsrapport på følgende vilkår:

M møder hos psykolog P den 4. november 2020 fra kl. 11-11.45.

F møder hos psykolog P den 4. november 2020 fra kl. 13-13.45.

B skal udleveres til observationssamvær med F hos psykolog P den 9. november 2020 fra kl. 14-15.

B skal udleveres til observationssamvær med F hos psykolog P den 23. november 2020 fra kl. 14-15.

På baggrund af det observerede fremsender psykolog P uden forudgående gennemgang med parterne en rapport til retten over samværene med forslag til en evt. optrapningsordning.

Parterne vil herefter få en kort frist til at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger, inden retten træffer ny afgørelse i sagen.

….

Retten skal anmode den børnesagkyndige om at kontakte retten, såfremt M ikke møder til forsamtalen, og såfremt samværet ikke gennemføres den 9. november 2020.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten er enig i familierettens begrundelse og resultat. Det, der er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor familierettens afgørelse.

Kommentar:

Det er en sag, der ”stinker” af samværschikane. Landsrettens kendelse er afsagt 7. november 2020.

M læner sig med usvigelig sikkerhed op af at få frataget sit barn til F, hvis ikke hun efterlever afgørelsen.

Mere generelt må man sige, at det forekommer helt rimeligt at bruge observations-modellen til at finde ud af lidt mere end Ms postulater.

Viggo Bækgaard

21. maj 2021