Nye tvangsbøder, erstatningssamvær, TFA 2008/321 ØLK

Nye tvangsbøder, erstatningssamvær, TFA 2008/321 ØLK

Fogedrettens kendelse

 

Grundlaget for fortsat samvær for faren med D, som bestemt ved rettens kendelse af 9. november 2007 og stadfæstet ved Østre Landsrets kendelse af 26. november 2007, findes fortsat at foreligge.

 

Retten finder ikke grundlag for at udsætte sagen på, at statsforvaltningen træffer afgørelse i sagen, og at der udarbejdes en børnesagkyndig undersøgelse, jf. rpl. § 502.

 

Da rekvista har misligholdt samværsresolutionen den 7.-10. dec. og den 13.-14. dec. 2007 – efter rettens kendelse af 9. november 2007 om tvangsbøder ophørte – tilpligtes rekvisita, på ny under tvang af bøde på 1.000,00 kr. for hvert enkelt samvær, som ikke finder sted, at udlevere D til samvær med faren, som nedenfor bestemt.

 

Navnlig henset til resolutionens bestemmelser om udvidet weekendsamvær for faren før jul og efter nytår og de mistede samvær for faren i december 2007, finder retten, at erstatningssamværet bør fastsættes fra den 2. januar 2008 kl. 10.00 til mandag morgen den 7. januar 2008. Faren henter D den 2. januar 2008 kl. 10.00 ud for indgangen til – – – politistation og bringer hende mandag morgen den 7. januar 2008 til indgangen ud for institutionen – – -.

l øvrigt hentes og bringes D af F ud for indgangen til D’s institution, – – -, hvorfor bestemmes:

 

M skal udlevere D, født den – – – november 1999, til F til:

erstatningssamvær fra onsdag den 2. januar 2008 kl. 10.00 til mandag morgen den 7. januar 2008, og hverdags- og weekendsamvær i overensstemmelse med resolutionen, torsdag den 10. januar 2008, fredag den 18. januar 2008, torsdag 24. januar 2008 og fredag den 1. februar 2008.

 

F henter D den 2. januar 2008 kl. 10.00 ud for indgangen til – – – politistation.

I øvrigt hentes og bringes D af F ud for indgangen til D’s institution, – – -.

Udleveres D ikke til samvær i overensstemmelse hermed, pålægges M for hvert enkelt samvær, der ikke finder sted, en bøde på 1.000,00 kr.