Ny familieretlig enhed på bordet med et ministerudspil

Ny familieretlig enhed på bordet med et ministerudspil.

Forleden kom socialministeren med et oplæg til en reorganisering af børnesagerne, der i øjeblikket behandles af flere forskellige myndigheder.

I ministerens materiale beskrives systemet kort sådan:

Der opstilles en model, hvor der med 2 samarbejdende enheder skabes ét nyt samlet familieretligt system. Familieretshuset og Familieretten sikrer med deres særegne kompetencer tilsammen familierne et enkelt og helhedsorienteret forløb. Familieretshuset, der er en ny administrativ enhed, har et særligt fokus på at støtte parterne i selv at finde løsninger, og Familieretten (landets byretter) har fokus på at træffe afgørelser i komplekse sager, hvor det ikke er muligt at bringe parterne frem til en mindelig løsning med barnets bedste for øje.

De familieretlige sager opdeles i 3 kategorier – simple sagsforløb, mindre simple sagsforløb og komplekse sagsforløb – og de særlige kompetencer, der efterspørges i disse sagsforløb, er bestemmende for tilrettelæggelsen af det samlede system.

Tilgangen til familiernes udfordringer er en konfliktdæmpende indsats, hvilket afspejles i etableringen af et egentligt konflikthåndterings- og rådgivningsrum. Tilgangen hviler endvidere på en tænkning, hvor børnevinklen er i højsædet, hvil-ket udtrykkes ved etableringen af en børneenhed.
Modellen skaber rammerne for samlede løsninger i ét system, hvor familierne kun skal henvende sig ét sted uanset sagens indhold, og hvor de mødes med en hel-hedsorienteret tilgang til deres uenigheder og udfordringer. Systemet skal tilpasse sig familiens behov – og ikke omvendt, og dens handlemuligheder skal være gen-nemskuelige og forudsigelige.

Alle sager indledes således i Familieretshuset, hvor der afhængigt af sagstypen iværksættes sagsoplysning eller et tværfagligt arbejde omkring familien. Størstede-len af sagerne vil også blive afsluttet her, enten ved aftale eller afgørelse. Et min-dre udsnit af sagerne, de komplekse forældreansvarssager samt ganske få særlige adoptionssager, vil blive afgjort ved byretterne – Familieretten. Børneenheden og konflikthåndterings- og rådgivningsrummet placeres i Familieretshuset.

Der er således fokus på at skabe et system, der:

  • Gennem forskellige værktøjer kan skabe et helhedsorienteret og tilpasset samspil for familiens bedste.
  •  Gennem tæt samarbejde med de sociale myndigheder tager højde for eventuelle sociale aspekter af familiens udfordringer.
  •  Gennem en børneenhed sikrer støtte til barnet i processen med fokus på barnets trivsel.
  •  Gennem domstolssystemets klart definerede rammer og processer kan træffe afgørelse i de komplekse sager om børn.

Klage- og ankesagerbehandles ud fra ønsket om enstrengethed og enkelhed i domstolssystemet.

 

Jeg sidder  med en oplevelse af, at man vist har fat i noget, som kan gå hen og blive rigtig positivt.  Sådan tænkte jeg også, da vi i 2008 fik forældreansvarsloven, hvor fokus skulle være på, at alt skulle afgøres efter, hvad der er bedst for barnet. Sådan har det i praksis ikke for alvor været.

Min første tanke ved læsning af ministerens oplæg var, at det da vist bare er gammel vin på nye flasker.

Det er rart at læse, at man igen mener at ville sætte børnene i centrum. Mit indtryk er så også, at man virkelig har forsøgt at gøre noget ved det.

Jeg græder ikke vildt meget over, at Statsforvaltningen “nedlægges”. Skal man dømme efter, hvad tillidsmanden for akademikerne i Statsforvaltningen har udtryk, er “Familieretshuset” bare et nyt navn for Statsforvaltningen. Han har sagt, at de da godt kan leve med de små justeringer, der lægges op til. (Min udlægning af, hvad han er citeret for i Jyllandsposten den 21. juni 2017). Noget tyder også baseret på rygter på, at man har hvisket Statsforvaltningen i øret, at medarbejderne bare overføres til den nye enhed.

Så vi skal i al fald have fokus på, om det i virkeligheden bare er gammel vin på nye flasker.

Men overordnet er der faktisk en del spændende nytænkning i oplægget.

Man ser således ud til at have tænkt en del over det, som jeg i al fald ikke har været klog nok til at komme med noget rigtig konstruktivt om: nemlig hvordan man håndterer de sociale problemer og dermed samarbejdet mellem det retlige system og kommunerne.Retssikkerheden synes at få et lift, hvilket bestemt også er tiltrængt.

Min naturlige skepsis siger mig, at vi lige lovforslaget, før vi dømmer op eller ned.

Vi er nemlig ikke alt for godt vant på skilsmissebørneområdet.

Viggo Bækgaard

formand og talsmand

Landsforeningen Børn og Samvær

 

 

 

 

 

 

 

ddjdjjdjdj