Ms forklaring om samvær hos F gav ikke grundlag for udsættelse af tvangsfuldbyrdelse, TFA 2007/523 VLK

Ms forklaring om samvær hos F gav ikke grundlag for udsættelse af tvangsfuldbyrdelse, TFA 2007/523 VLK

M havde i fogedretten forklaret, hvorledes 6- og 7-årig reagerede på samværet hos F, herunder at det påvirkede dem negativt. Fogeden havde stoppet samværet og iværksat diverse undersøgelser.

Landsretten hjemviste til fogedretten med denne begrundelse:

M’s forklaring giver ikke grundlag for at træffe afgørelse om udsættelse af tvangsfuldbyrdelsen med henblik på at indhente erklæringer fra børnehave, skole, skolefritidsordning og kommunen.

Landsretten tager derfor F’s påstand til følge som anført nedenfor.

Thi bestemmes:

Fogedrettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved fogedretten.

kommentar:

Traditionelt dilemma.

M observerer og berettet. Det kan være rigtigt og forkert.

Landsretten vælger ikke at tro på mor.

Men hvad nu hvis…..?

Jeg siger på ingen måde, at bedømmelsen er forkert – bare at det er svært, og at det kan være forkert.

Viggo Bækgaard