Mor får ret til vintersamvær i Spanien med D på knap 12 og P på knap 8 i vinterferien 2022, Lyngby Ret 3. december 2021, utrykt

Mor får ret til vintersamvær i Spanien med D på knap 12 år og P på knap 8 år i vinterferien 2022, Lyngby Ret 3. december 2021, utrykt

Familieretshuset afgørelse 30-09-2021

M har søgt om tilladelse til, at kunne afholde samvær med P og D, født den * januar 2014 og den * februar 2010, på La Palma, Spanien i skolernes vinterferie 2022.

F har oplyst, at han ikke er enig i det ansøgte og har ikke givet samtykke til, at samvær i skolernes vinterferie i 2022 kan udøves i Spanien.

Familieretshusets afgørelse:

Vi har truffet afgørelse om, at M kan have samvær i La Palma, Spanien med P og D i uge 7 mellem den 13-. og 21. februar 2022.

Familieretshusets begrundelse

Vi har lagt vægt på, at F har eneforældremyndighed over børnene og at børnene har ret til samvær med M i vinterferien 2022.

Vi har også lagt vægt på, at der er tale om en ferie af kortere varighed, og at ferieophold af kortere varighed, herunder i udlandet, må anses for at være en naturlig del af familielivet, og at det derfor som udgangspunkt må anta-ges for værende bedst for børnene, at kunne tage med deres forælder på ferie i andre lande.

Vi har videre lagt vægt på, at der er tale om et sædvanligt rejsemål i en relativ nær geografisk afstand fra Danmark.

Vi har endvidere lagt vægt på, at M efter det oplyste ikke har nogen særlig tilknytning til Spanien og vi vurderer ikke, at der foreligger en risiko for, at P og D vil blive tilbageholdt i udlandet.

Efter en samlet, skønsmæssig afvejning af oplysningerne i sagen vurderer vi, at det er bedst for P og D, at de kan rejse til Spanien med M i uge 7 mellem den 13.- og 21. februar 2022.

Vi finder ikke, at det kan føre til et andet resultat, at F oplyser, at M ikke er i stand til at tage ordentligt vare på børnene, har en ringe mentaliseringsevne og under tidligere samvær har udsat børnene for fare.

Vi har ikke tillagt det betydning, om børnenes bedsteforældre deltager i samværet eller ej.

Byrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 21 kan der ved uenighed mellem forældrene træffes afgørelse om omfang og udøvelse af samvær mellem en forælder og et barn.

Denne afgørelse træffes ud fra, hvad der efter en samlet, konkret vurdering findes at være bedst for barnet, jf. forældreansvarslovens § 4. En anmodning om afholdelse af samvær i udlandet skal som udgangspunkt tillades, medmindre konkrete forhold for barnet taler for at afslå dette.

Herefter, af de af Familieretshuset anførte grunde, og da de af F anførte forhold ikke kan føre til andet resultat, finder familieretten, at det er bedst for Do gP, at de kan afholde ferie med deres mor i Spanien i uge 7, 2022.

Det er en betingelse for afgørelsen, at Diana som oplyst senest en uge inden afrejsen giver F sædvanlige oplysninger om rejsen, herunder konkret rejsemål, rejsetider, transportform og kontaktadresse.

Resultat:

Familieretten stadfæster Familieretshusets afgørelse af 30. september 2021, så M kan have samvær i La Palma, Spanien med P og D i uge 7 mellem den 13. og 21. februar 2022

Kommentar:

F fik ved Østre Landsrets dom af 4. september 2020 eneforældremyndigheden over P og D.

13 dage efter landsretsdommen forsøgte F at indlede en ny sag om samværsstop. Det gentog han i december 2020. Den ansøgning blev tilbagekaldt i marts 2021.

M overvejede at søge 3-instansbevilling men blev frarådet med det råd, at det bedste for børnene ville være at komme i en rolig gænge, og da der var etableret et ganske almindeligt samvær på melodien 9/5.

Der var ret voldsom konflikt omkring sommerferien 2021. M søgte om tilladelse til at afholde vinterferien 2022 med børnene i Spanien.

Sagsforløbet viser, at der ikke har været meget ro for børnene siden landsretssagen i september 2020.

Vinterferiedommen er helt efter bogen og ganske forudsigelig.

Viggo Bækgaard

3. december 2021