Midlertidig samværsstop i sag med højt konfliktniveau, Familieretshuset 27. maj 2020, utrykt

Midlertidig samværsstop i sag med højt konfliktniveau, Familieretshuset 27. maj 2020, utrykt.

M har søgt om midlertidig ophævelse af samværet mellem F og D1 og D2 på  5 og 9 år

Afgørelse

Vi har bestemt, at samværet midlertidigt ophæves.

Vi har med denne afgørelse ikke taget endelig stilling til D1 og D2s samvær med F.

Afgørelsen gælder derfor, indtil der er en endelig aftale eller afgørelse om samværet, som kan fuldbyrdes af familieretten.

Begrundelse

Vi har for begge børns vedkommende lagt vægt på konfliktniveauet mellem forældrene, som efter vores opfattelse bl.a. har medført, at F ikke har haft samvær med D3 i ca. 3 år, og retssager om bopæl og forældremyndighed.

Særligt vedrørende D1:

Vi har lagt vægt på børnehavens beskrivelse af D1s funktionsniveau før og efter samvær og D1s oplevelse af, at F taler dårligt om M, og hvad det gør ved D1. Vi har i den forbindelse lagt vægt på psykologens vurdering i den børnesagkyndige undersøgelse, at D1 hviler i en tæt følelsesmæssig tilknytning til sin moder.

Vi har også lagt vægt på D1s udtalelser i børnesamtalen, som giver os indtryk af, at han ikke føler sig helt tryg ved F.

Endelig har vi lagt vægt på børnehavens oplevelse af, at det har været meget svært for D1 at komme tilbage i børnehaven efter Corona-krisen, og på, at D1 på nuværende tidspunkt ikke har været på samvær i de seneste tre måneder.

Vi vurderer på den baggrund, at det vil være bedst for D1, at samværet midlertidigt ophæves.

Det forhold, at D1 ifølge psykologens vurdering i den børnesagkyndige undersøgelse ikke virker bange for F og i børnesamtalen med kommunen også kan komme i tanker om en god oplevelse med F, kan på nuværende tidspunkt og det foreliggende grundlag ikke føre til et andet resultat.

Særligt vedrørende D2:

Vi har lagt vægt på Dagskolens beskrivelse af D2 som velbegavet, men fagligt under sit niveau.

Vi har lagt vægt på Dagskolens beskrivelse af D2s og hans undervisningsparathed før og efter afgørelsen om forældremyndigheden i december 2019 og før og efter M har tilbageholdt ham fra samvær og generelt efter samvær, hvor han ikke kan være i skolen på fuld tid.

Vi har lagt vægt på Dagskolens oplevelse af, at D2 i høj grad påvirkes følelsesmæssigt af forældrenes manglende samarbejde og af, at de decideret modarbejder hinanden, og Dagskolens oplevelse af, at forældrene inddrager D2 i deres kamp, enten ved direkte verbal involvering eller ved følelsesmæssige udtryk og handlinger, og skiftevis påtager sig rollen som konfliktskaber.

Endelig har vi lagt vægt på, at D2 kun har været på samvær én gang i de seneste 3 måneder, og at det var et samvær, D2 ikke var forberedt på.

Vi vurderer på den baggrund, at det vil være bedst for D2, at samværet midlertidigt ophæves.

Det kan på nuværende tidspunkt og det foreliggende grundlag ikke føre til et andet resultat, at D2 af Dagskolen opleves som en dreng, der ser op til og spejler sig i sin far, og at det har en positiv indvirkning på D2, når F lægger konflikten mellem sig og M til side og bliver smilende og nærværende.

*******

Vi bemærker, at en midlertidig ophævelse af samværet ikke nødvendigvis betyder, at der ikke skal være samvær igen fremover.

Vi bemærker også, at vi med afgørelsen ikke tager stilling til, om den ene af forældrene bidrager mere til konflikten end den anden, hverken for tiden eller over tid, eller om de i lige høj grad bærer ved til bålet.

Kommentar:

Sagen er en forlængelse af sagen beskrevet her med yderligere links.