Midlertidig overførsel af forældremyndighed til F på grund af M’s samværsvægring

Midlertidig overførsel af forældremyndighed til F på grund af M’s samværsvægring

Byrettens begrundelse:

Retten finder efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at et kontinuerligt samvær mellem sagsøgeren og barnet har afgørende betydning for barnets trivsel på kort og lang sigt.

Det fremgår af de fremkomne oplysninger, at der ikke har kunnet etableres et samarbejde mellem parterne om gennemførelse af samvær, og at sagsøgte igennem mange måneder og fortsat under sagen har vist sig uden vilje eller evne til at efterleve de af myndighederne trufne bestemmelser om samvær.

For at sikre samværet mellem sagsøgeren og barnet finder retten på denne baggrund, at det vil være bedst for barnet, at forældremyndigheden midlertidigt tillægges sagsøgeren alene, jf. forældreansvarslovens § 26, jf. § 4.

Bestemmes:

Forældremyndigheden over A skal midlertidigt tilkomme F alene.

Landsrettens begrundelse:

Den 3. november 2016 har Retten i Aarhus afsagt dom om, at forældremyndigheden over A skal tillægges F alene. Dommen er anket inden fuldbyrdelsesfristens udløb. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, stadfæster landsretten kendelsen.