Midlertidig forældremyndighed for at sikre skolegang, TFA 2009/401 ØLK

Midlertidig forældremyndighed for at sikre skolegang, TFA 2009/401 ØLK

Parterne har fælles forældremyndighed over S, der i henhold til statsforvaltningens seneste samværsafgørelse af 21. april 2008 er hos sin far fra fredag i ulige uger med afhentning i skole/institution til fredag i lige uger med aflevering i skole/institution. Det fremgår af afgørelsen bl.a., at statsforvaltningen havde lagt afgørende vægt på indberetning til kommunen om S’ høje fraværsprocent og oplysningen om, at fraværet var på dage, hvor han var hos sin mor. Der er i sagen fremlagt et referat fra rådsmøde på S’ skole, der er modtaget af S’ far den 17. juli 2008, hvoraf bl.a. fremgår, at man nærer stor bekymring for S’ udvikling, og at han er fraværende ca. 50 % af skoletiden og kun er fraværende i de perioder, han bor hos sin mor.
Efter sagens hovedforhandling den 27. november 2008 blev sagen udsat på foretagelse af en børnesagkyndig undersøgelse, der ifølge den udmeldte børnesagkyndige skulle gå i gang i uge 2/2009. Den børnesagkyndige har telefonisk meddelt retten i begyndelsen af februar 2009, at hun havde haft indledende samtale med S’ far, men at hun havde haft svært ved at få S’ mor til at møde til en indledende samtale, idet hun var udeblevet fra møder.

Efter de nu fremkomne oplysninger om, at S igen har højt fravær fra skolen i de perioder, han er hos sin mor, finder retten, at det er nødvendigt og bedst for S, at den midlertidige forældremyndighed under sagen tillægges hans far. Derfor

bestemmes:
Den midlertidige forældremyndighed over S tillægges F.

Landsretten stadfæstede i henhold til grundene i byretten.