M pålagt at udlevere D til feriesamvær under trussel om dagbøder (faderskabssag og anmeldelse om seksuelle overgreb), TFA 2006/501

M pålagt at udlevere D til feriesamvær under trussel om dagbøder (faderskabssag og anmeldelse om seksuelle overgreb), TFA 2006/501

3 årige D havde over for sin morfar gjort og sagt noget, som havde foranlediget denne til at anmelde F for seksuelle overgreb. Der blev ikke rejst tiltale. En genoptaget sag om faderskab var ikke afsluttet.

M vægrede sig ved at udlevere D.

Fogedrettens begrundelse:

“Det er under sagen oplyst, at D’s morfar har indgivet anmeldelse til politiet om, at F har foretaget seksuelt misbrug af D. Det fremgår af skrivelse af 25. juli 2006 fra politimesteren i – – -, at politiet har afsluttet denne sag uden at rejse sigtelse mod F.

Efter disse oplysninger, og da retten lægger til grund, at F løbende har haft samvær med D, vurderer fogedretten, at det ikke vil udsætte D’s sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, hvis hun udleveres til samvær hos F i overensstemmelse med samværsresolutionen, jf. retsplejelovens § 536, stk. 1.

Da der ikke under sagen er anført forhold, der tilsiger, at F ikke er D’s biologiske far, da faderskabssagen efter rettens kendelse af 4. juli 2006 er genoptaget efter enighed mellem parterne herom, og når der i øvrigt henses til parternes forklaringer afgivet i forbindelse med faderskabssagen, jf. udskrift af retsbogen for retten i Århus den 27. juni 2006, finder fogedretten heller ikke grundlag for i medfør af retsplejelovens § 502 at udsætte samværssagen på, at der træffes afgørelse i faderskabssag. Det er ved afgørelsen heraf også tillagt betydning, at D jævnligt har haft samvær med F siden samlivsophævelsen.

Da M har oplyst, at hun ikke vil udlevere D til sommerferiesamvær i perioden fra den 23. august til den 27. august 2006, skal hun i medfør af retsplejelovens § 536, stk. 1, 1. pkt., betale daglige tvangsbøder som nedenfor bestemt.

Tvangsbøderne forfalder kun til betaling, hvis D ikke udleveres som nedenfor bestemt.”

Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

Kommentar:

Endnu en sag, hvor tvivlen mejsles ud af afgørelsen. Man får altså ikke ret meget ud af 3-årige børn under afhøringer om seksuelle overgreb.

Det forekommer underligt, at landsretten ikke som det mindste venter med at fuldbyrde, indtil faderskabsspørgsmålet er løst ved prøver.

Børn er robuste: det er hovedtemaet for den måde, vi behandler dem på.

Viggo Bækgaard