M fortsat bopælsforælder for 7-årig D efter flytning fra Kr. Såby til Ballerup, utrykt ØLD af 29/9-2008

M fortsat bopælsforælder for 7-årig D efter flytning fra Kr. Såby til Ballerup, utrykt ØLD af 29/9-2008

 

Forældrene gik fra hinanden i november 2005. Efter bruddet blev M boende i Kr. Såby, mens F flyttede til Hvalsø, der ligger ganske tæt på. M arbejder i Brøndby.

 

Der var en oprindelig samværsordning hver anden weekend og hver onsdag. Fra november 2007 blev samværet udvidet fra onsdag til mandag i ulige uger og om onsdagen i lige uger.

 

Efter samlivsophævelsen flyttede først M og derefter F til Hvalsø. Mens M boede begge parter boede i Hvalsø, var D i institution i Hvalsø 10 timer om dagen. Ved flytning til Ballerup forkortes institutionstiden til 8 timer om dagen.

 

M var flyttet til Ballerup ultimo april 2008.

 

Byrettens begrundelse (dom af 8. maj 2008).

 

Efter de afgivne forklaringer lægger retten til grund, at begge forældre er yderst velegnede til at få retten til at have D boende hos sig, og at parterne indtil nu har været i stand til selv at afgøre, hvad der har været bedst for D.

 

Da parterne ikke længere har kunnet blive enige om en aftale, skal retten træffe afgørelse i sagen i medfør af forældreansvarslovens § 17. Når retten skal træffe en afgørelse, skal retten efter forældreansvarslovens § 4 træffe afgørelsen efter, hvad der er bedst for barnet. Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at parterne siden samlivsophævelsen har valgt at bo tpt på Ds børnehave af hensyn til D, og at sagsøgeren (M) nu har ønsket at flytte, således at det vil være nødvendigt for D, at han bliver tilmeldt en skole på det sted, hvor sagsøgeren nu bor, hvis hun beholder retten til at have D boende. Idet D kan beholde sin nuværende institutionsplads og fortsætte i den nærliggende skole, hvis sagsøgte får retten til at have D boende, tillægges sagsøgte (F) retten til at have ham boende.

 

Landsrettens begrundelse:

 

D har siden samlivsophævelsen i slutningen af 2005 haft bopæl hos M. Det må lægges til grund, at han efter flytningen med moderen til Ballerup er velfungerende i de nye omgivelser, herunder i skolen og fritidsordningen. Landsretten finder herefter, at D fortsat skal have bopæl hos M.

 

Kommentar:

 

Endnu en illustration af, at der generelt lægges op til en ”genindførelse-af-stavnsbåndet-filosofi”, som byretsdommeren hoppede direkte på. Tendensen synes at være, at skilsmisseforældre ”koste hvad det koste vil” skal bo klods op af hinanden. Flytning er blevet næsten det samme som en automatisk sikkerhed for en sag om forældremyndighed eller bopæl.

 

Et barn kan da umuligt flyttes.

 

Heroverfor står sagen som endnu et eksempel på konsekvenserne af det langsommelige sagsbehandlingssystem. Vi kan med sikkerhed se af forløbet, at der er varslet rettidigt. Måske endda i særdeles god tid, fordi dommen afsiges i byretten næsten samtidig med den faktiske flytning.

 

Fra den advokat, der førte sagen for M ved jeg, at F hverken forsøgte sig med en påstand om midlertidig forældremyndighed i statsforvaltningen eller senere i byretten. Ligeledes forsøgte F ikke at nedlægge påstand om, at dommen skal kunne fuldbyrdes, selv om den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

 

Landsrettens præmisser synes i det mindste at sige, at det har haft betydning for bedømmelsen, at barnet faktisk er flyttet  med M og har boet i Ballerup nogle måneder, da landsretsdommen afsiges.

 

Jeg kunne ønske mig en langt mere konsekvent og hurtig handling.

 

Principielt kan det efter min opfattelse ikke være rigtigt, at et barn ikke kan flyttes.

 

Det er derfor rigtigt og konsekvent at se på, hvordan barnets tilknytning hidtil har været og på, hvem der virkelig er primær omsorgsperson.

 

Flytning giver generelt meget store problemer netop på grund af den automatiske kamp, enhver flytning medfører – og på grund af den lange sagsbehandling. Meget direkte sagt er flytning en af de nye ”spændende” kamppladser, der er opstået med den nye forældreansvarslov. Der er meget i den lov – og i administreringen af den, der ikke tilgodeser børnenes bedste, selv om loven entydigt siger, at sådan skal det egentlig være.

 

En samværsforælders protest bør behandles hurtigt og effektivt. Men det lægger systemet ganske simpelt ikke op til. Mægling i alle variationer tager tid. Børnesagkyndig rådgivning det samme. Protesten bør behandles med et lynhurtigt møde i statsforvaltningen. Hvis ikke der kan opnås enighed under det, må der eventuelt træffes en midlertidig afgørelse – gerne i statsforvaltningen. Alternativet hertil er, at sagen ligeså lynhurtigt oversendes til retten, der træffer en midlertidig afgørelse.

 

Sådan virker det ikke i det praktiske liv.

 

Den forælder, der gerne vil flytte, bringes i et frygteligt dilemma.

 

Viggo Bækgaard

– See more at: http://www.boernogsamvaer.dk/artikler/afgorelser/foraeldremyndighed/508-m-fortsat-bopaelsforaelder-for-7-arig-d-efter-flytning-fra-kr-saby-til-ballerup-utrykt-old-af-299-2008#sthash.717zptCX.dpuf