M, der skulle flytte til USA i 2 år, beholdt forældremyndigheden over 7-årig P, TFA 2009/516 ØLD EF

M, der skulle flytte til USA i 2 år, beholdt forældremyndigheden over 7-årig P, TFA 2009/516 ØLD EF

Byrettens begrundelse.

Parterne ophævede samlivet i september 2006 og aftalte i maj 2007, at M alene skulle have forældremyndigheden over A.
På baggrund af parternes forklaring og indtrykket fra samtalen med A må det endvidere lægges til grund, at M hele tiden har været og fortsat er A’s primære omsorgsperson, som hun er meget knyttet til og føler sig mest tryg ved. A er endvidere nært og mest knyttet til sin halvbror B.
M har ønske om for en et- eller to-årig periode midlertidigt at bosætte sig i USA sammen med A, B og sin nuværende ægtefælle.
Der er ikke grundlag for at antage, at A ikke vil kunne trives med udfordringer i et andet land, og der findes ved afgørelsen i sagen heller ikke at burde lægges afgørende vægt på de omstændigheder, at hun skal flyttes fra sit vante miljø, eller at hun skal være væk fra Danmark i en længere periode. Det er ved denne vurdering tillagt betydning, at parterne og A hele deres liv har rejst meget. Der er endvidere lagt vægt på, og at A ikke efter parternes forklaringer og udtalelserne fra skole og SFO er særlig knyttet til disse steder eller sine kammerater, og at hun fremstår med gode kompetencer for at knytte relationer.
På denne baggrund og efter en samlet vurdering af hendes og parternes forhold og under indtryk af det, som A gav udtryk for under samtalen, findes det bedst for hende, at hun har bopæl hos sin mor, også selv om bopælen midlertidigt er i USA.
Under hensyn til de problemer, en fælles forældremyndighed kan give for mulighederne for at træffe de væsentlige og nødvendige beslutninger om A’s forhold under et sådant ophold, findes det endvidere bedst for A, at der ikke – i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt – etableres fælles forældremyndighed.
Det er ved denne afgørelse forudsat, at M sørger for, at A sikres en stabil kontakt til og samvær med sin far i overensstemmelse med parternes aftale.
Derfor tages M’s påstand om frifindelse til følge.
Landsrettens begrundelse

Også efter landsrettens vurdering af det oplyste i parternes forklaringer lægges det til grund, at A primært er knyttet til sin mor. Landsretten lægger vægt på det forklarede om, at A er faldet godt til i USA, hvor hun bor hos sin mor sammen med sin halvbroder, B, og moderens ægtefælle, og at A’s mor både i ord og handling har vist, at hun prioriterer kontakten mellem A og A’s far, herunder ved aktivt at sørge for at A kan have samvær i Danmark med sin far både i ferieperioder og uden for ferieperioder.
Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, findes det bedst for A, at forældremyndigheden over A forbliver hos A’s mor, M, jf. forældreansvarslovens § 4.
Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.