Lidt om bopæl efter CPR-loven og forældreansvarsloven, TFA 2021/316 ØLD

Lidt om bopæl efter CPR-loven og forældreansvarsloven, TFA 2021/316 ØLD

Retten i Roskilde har truffet afgørelse om blandt andet, at B fortsat skal have bopæl hos F. Dommen er stadfæstet af Østre Landsret i 2014.

Det fremgår af en mail dateret den 15. september 2020 fra F til M, at F meddeler at være indforstået med at B prøver en 9/5-ordning.Det er herefter anført i mailen, at dette ikke giver anledning til ændring i bopælsregistreringen eller nærmere ad bidragsspørgsmålet.

Der opstår herefter uenighed om ordningen.

X Kommune har i januar 2021 truffet afgørelse efter CPR-lovens § 8 om at tilmelde B på M’s adresse med tilbagevirkende kraft fra den 12. august 2020.

Under sag om sagen med sædvanligt oplysningsgrundlag, herunder med børnesamtaler.

Byrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 17 træffer retten, hvor der er fælles forældremyndighed, afgørelse om barnets bopæl, medmindre forældrene er enige om hos hvem af dem, barnet skal have bopæl. Forældrene kan til enhver tid indgå en aftale om barnets bopæl, også efter at der under en eventuel retssag måtte være truffet afgørelse herom.

Af forarbejderne til forældreansvarslovens § 17, LFF 2018-11-07 nr. 91, afsnit 3.3.1.2. om barnets bopæl, fremgår blandt andet, at forældreansvarslovens bopælsbegreb og CPR-lovens bopælsbegreb adskiller sig fra hinanden i og med, at de to love varetager forskellige hensyn. Der er herefter anført, at forældreansvarsloven indeholder regler om, hos hvilken forælder barnet bor, og dermed hvem, der er bopælsforælder, samt at det fremgår af loven, at en eventuel afgørelse om barnets bopæl skal afspejle, hvilken forælder det er bedst for barnet at bo hos. Om CPR-loven er anført, at det af § 1, nr. 3, fremgår, at et af hovedformålene med CPR-loven er, at enhver bopælsregistreres på den adresse, hvor vedkommende faktisk bor eller opholder sig, og at en person kun kan have én folkeregisteradresse. Om CPR-lovens § 8, stk. 1, er anført blandt andet, at et barn efter CPR-lovens regler om bopælsregistrering kan skulle bopælsregistreres i CPR på en adresse, som ikke er sammenfaldende med den forælder, der efter forældreansvarsloven er bopælsforælder, hvis barnet reelt har sit faktiske opholdssted hos den anden forælder.

Familieretten lægger efter sagen oplysninger til grund, at parterne siden 2014 har praktiseret en 7/7-ordning, men at der på et tidspunkt i 2020 på B’s anmodning er etableret en midlertidig ordning, således at ordningen hed 9/5, hvor B først opholdt sig mest hos F, dernæst mest hos M, og at den periode, hvor B har opholdt sig mest hos M, har varet fra i hvert fald september 2020. Herefter har F i hvert fald den 3. november 2020 ønsket en ændring af den tidligere praktiserede ordning og den midlertidige ordning.

Familieretten finder under disse omstændigheder, at F fortsat må anses for at være bopælsforælder efter forældreansvarslovens § 17, og at det ikke kan lægges til grund, at Østre Landsrets dom af 2. september 2014 må anses for ændret ved parternes aftale, således at dommen ikke kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Den af X Kommune og den af Udbetaling Danmark trufne afgørelse kan ikke føre til et andet resultat.

Herefter, og da der efter det oplyste ikke er grundlag for at antage, at fuldbyrdelse af udlevering af B til bopælsforælder ikke vil kunne ske under hensyn til B og varetage hendes bedste, jf. retsplejelovens § 456 p, ligesom der på baggrund af psykolog P og psykolog R’s udtalelser ikke er grundlag for af hensyn til B at henvise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om Østre Landsrets afgørelse af 2. september 2014 skal ændres eller ophæves,

Resultat: B skal udleveres til F som bopælsforælder.
Landsrettens begrundelse:

Landsretten er enig i familierettens begrundelse og resultat. Landsretten stadfæster derfor familierettens afgørelse.

Kommentar:

Det er egentlig rart, at landsretten hermed slår fast, hvad de fleste jurister egentlig hele tiden har opfattet som gældende ret. Der er ikke nogen reel grund til at have kommunen som ekstra kampplads i den tro, at det flytter noget i forhold til forældreansvarssagen.

Viggo Bækgaard

26. august 2021