kke fælles forældremyndighed over 13- og 11årig, som F ikke havde set i 4 år. M mødte ikke op i retten. Børnesagkyndig undersøgelse, TFA 2009/293 ØLD

kke fælles forældremyndighed over 13- og 11årig, som F ikke havde set i 4 år. M mødte ikke op i retten. Børnesagkyndig undersøgelse, TFA 2009/293 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter en samlet vurdering af alt foreliggende, herunder sagsøgers forklaring, finder retten det – på trods af de positive oplysninger om sagsøger og hans forhold – i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt forsvarligt at imødekomme hans påstand, hverken for så vidt angår spørgsmålet om forældremyndighed eller om samvær. Der er herved navnlig lagt vægt på det oplyste om børnenes nuværende mere stabile forhold, at de ikke har set deres far i ca. 4 år, at børnene – som det lægges til grund – i hvert fald ikke for tiden har et ønske om at se deres far samt det oplyste om sagsøgtes meget negative holdning over for sagsøger, der påvirker børnene, herunder det oplyste om, at det er tvivlsomt, om hun vil være i stand til at ændre sit syn på børnenes relation til deres far i et omfang, som er nødvendigt, hvis etableringen af en samværsordning mellem børnene og deres far skal bidrage positivt i forhold til deres selvforståelse og identitetsudvikling.

Som følge af det anførte frifindes sagsøgte.

Landsrettens begrundelse:

Børnene har været inddraget i sagen, idet der til brug for byrettens afgørelse blev foretaget en børnesagkyndig undersøgelse, hvor psykologen talte med børnene. Landsretten har derfor ikke fundet anledning til at tale med børnene. Landsretten finder i øvrigt, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, således at der kan træffes afgørelse på det foreliggende grundlag.
Børnene har boet hos moderen siden forældrenes samlivsophævelse i 1998 og har det efter det oplyste godt. Børnene har ikke set deres far i de sidste mere end 4 år. Henset hertil og til det, der i den børnesagkyndige erklæring er anført om børnenes forhold til faderen og om forholdet mellem forældrene, finder landsretten, at det er bedst for børnene, at forældremyndigheden over dem forbliver hos moderen alene, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1, sammenholdt med § 4.

Det fremgår af den børnesagkyndige undersøgelse, at børnene, der som nævnt ikke har set deres far i mere end 4 år, ikke har givet udtryk for, at de ønsker at have samvær med deres far på nuværende tidspunkt.

Efter den børnesagkyndige undersøgelse må det videre lægges til grund, at det ikke vil være godt for børnenes udvikling at have samvær med faderen i den foreliggende situation. Under hensyn hertil finder landsretten, at det er bedst for børnene, at der ikke på nuværende tidspunkt etableres samvær mellem børnene og faderen, jf. forældreansvarslovens § 19 sammenholdt med § 4.

Landsretten stadfæster herefter byrettens dom.

kommentar:

Det er mere end ualmindeligt, at en part nægter at møde i retten – og alligevel får medhold. Man må sige, at dommerne her virkelig har haft fokus på børnene.

Viggo Bækgaard