Juridisk nørderi om fuldbyrdelse af samvær og mulighederne for at indbringe sagen for landsretten, TFA 2021/427 VLK.

Juridisk nørderi om fuldbyrdelse af samvær og mulighederne for at indbringe sagen for landsretten, TFA 2021/427 VLK.

Baggrund.

Sagen kører i Familieretten som tvangsfuldbyrdelse. Under et samvær har der været en kontrovers mellem F og børnene, hvor F har ”optrådt hårdhændet”. Familieretten vurderer, at sagen bør sendes tilbage til Familieretshuset til nærmere vurdering, jfr. rpl. § 456p, 2. punktum.

Om et af børnene vurderer Familieretten imidlertid, at hun ikke har oplevet det samme som de andre, hvorfor Familieretten bestemmer, at der skal være samvær for hende.

Konklusionen i Familieretten denne:

Familieretten henviser sagen for så vidt angår B1 og B2 til Familieretshuset til vurdering af, om fuldbyrdelsesgrundlaget skal ændres eller ophæves, jf. retsplejelovens § 456 p.

Sagen for så vidt angår B3 skal fremmes.

Påstanden om erstatningssamvær for B3 tages ikke til følge.

Den afgørelse indbringer M for landsretten.

Landsrettens begrundelse:

Efter indholdet af referatet af Familierettens samtale med B3 tiltræder landsretten af de grunde, som familieretten har anført, at sagen om gennemførelse af samvær med B3 er fremmet. Det, der er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat.

Da observationsrapporten allerede blev lagt på sagsportalen af F den 7. februar 2021, finder landsretten, at der ikke er anledning til at foretage yderligere i anledning af M’s bemærkninger herom.

F har ved processkrift af 25. marts 2021 kontrakæret den del af familierettens kendelse, der vedrører B1 og B2, og som ikke var kæret af M. Kontrakære kan ikke ske ved et kæresvarskrift, men kræver et selvstændigt kæreskrift indleveret inden for kærefristen til den ret, hvis afgørelse kæres, jf. retsplejelovens § 456 q, stk. 1, jf. § 586, stk. 1, og § 587, stk. 1, jf. § 393, stk. 3.

Da F ikke har iværksat særskilt kære, afviser landsretten under denne sag at tage stilling til påstanden vedrørende B1 og B2.

Resultat i landsretten:

Familierettens kendelse stadfæstes.

F’s påstand vedrørende B1 og B2 afvises under dette kæremål.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part

kommentar:

Denne hjemmeside henvender sig primært til ”almindelige forældre”, som har brug for lidt overblik over, hvad der er op og ned i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

En afgørelse som denne er bestemt udtryk for juridisk nørderi, som du som læser måske ikke får så meget ud af.

For dig er budskabet derfor mest, at der selv i almindelige tvangsfuldbyrdelsessager kan opstå kringlede juridiske spørgsmål, der kan have stor betydning for dit barn.

Du må så håbe, at din advokat har styr på den type problemstillinger.

Viggo Bækgaard

26. august 2021