Om inddragelse af barnet, herunder undladelse af børnesamtale med 14-årig D, der havde forskellige udfordringer, TFA 2017/131 ØLD

Om inddragelse af barnet, herunder undladelse af børnesamtale med 14-årig D, der havde forskellige udfordringer, eneforældremyndighed til M,  TFA 2017/131 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger har der ikke været et egentligt samarbejde mellem parterne om B’s forhold siden samlivsophævelsen, og konfliktniveauet er særdeles højt. Der er ikke udsigt til, at F reelt ønsker at nedtrappe denne konflikt og indgå i et samarbejde med M til gavn for B.

B er diagnosticeret med ADHD og Tourette syndrom og har tillige vanskeligheder inden for det autistiske område. Han er følelsesmæssigt påvirket i svær grad af forældrenes skilsmisse og svært udfordret i forhold til egne vanskeligheder. Det fremgår videre af de lægelige oplysninger, at en iværksat udredning og et adfærdsterapeutisk tilbud er sat på pause, idet B’s sociale situation er så belastet, at det ikke er relevant at fortsætte.

På denne baggrund finder retten, at der er grundlag for at antage, at konflikten mellem parterne er så stor en belastning for B, at den negativt vil kunne præge B’s udvikling, og at konflikten vil kunne være til hinder for rettidig udredning og behandling af B. Der er således holdepunkter for at antage, at parterne heller ikke fremadrettet vil kunne samarbejde om B til B’s bedste. Retten bemærker, at det er afgørende for B, at udredning og behandling kan iværksættes uden unødige forsinkelser til indhentelse af samtykke. M har i det væsentlige stået for samarbejdet med kommune, skole og psykiatrien, og samarbejdet er beskrevet som uproblematisk. F har selv forklaret, at han ofte vil fravælge – og har fravalgt – møder med det offentlige på grund af stor modvilje.

Den fælles forældremyndighed ophæves derfor, jf. forældreansvarslovens § 4, jf. § 11, og forældremyndigheden tillægges herefter M alene.

Landsrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 34, stk. 1, skal barnet inddrages under en sag om forældremyndighed, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder, jf. § 34, stk. 2.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder særligt skoleudtalelsen af 19. august 2016 og udtalelse af 30. august 2016 fra Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik samt parternes forklaringer om barnets perspektiv, har landsretten fundet, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse om forældremyndighed. Landsretten har herved tillige lagt vægt på, at konflikten mellem forældrene er en meget stor belastning for B, hvorfor det må antages at være til skade for B at afholde en børnesamtale.

Af de grunde, der er anført af byretten, stadfæster landsretten dommen.