Ikke udsættelse af fogedsag om udlevering til bopælsforælderen F, selv om der var indledt faderskabssag om B, idet F næppe var biologisk far, TFA 2015/360 ØLK

Ikke udsættelse af fogedsag om udlevering til bopælsforælderen F, selv om der var indledt faderskabssag om B, idet F næppe var biologisk far, TFA 2015/360 ØLK

Byrettens begrundelse:

Ifølge Østre Landsrets dom af 28. januar 2014 har D bopæl hos F.

Fogedretten finder ikke grundlag for i medfør af retsplejelovens § 502, stk. 1, nr. 2, at udsætte fogedsagen på Statsforvaltningens behandling af M’s begæring om genoptagelse af faderskabssagen og midlertidig forældremyndighed.

Efter det foreliggende er der ikke grundlag for at antage, at tvangsfuldbyrdelse af landsrettens afgørelse vil udsætte barnets sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, hvorfor (sagen nægtet fremmet).

Landsretten stadfæstede med samme begrundelse.