Ikke tvangsuldbyrdelse af samværsresolution mod barnets protest, TFA 2014/210 VLK

Ikke tvangsuldbyrdelse af samværsresolution mod barnets protest, TFA 2014/210 VLK

Byrettens begrundelse:

Efter B’s reaktion og oplysninger om, at han er bange for sin far, finder fogedretten, at der er risiko for, at B’s sjælelige eller legemlige sundhed udsættes for alvorlig fare, hvis han udleveres til samvær, idet en tvangsgennemførelse vil skulle ske ved egentlig fysisk magt.

F’s anmodning om tvangsgennemførelse af samværet tages derfor ikke til følge.

Fogedrettens bestemmelse i kendelse af 15. november 2013 om fastsættelse af tvangsbøder ophæves, idet der efter de nuværende oplysninger ikke er grundlag for at pålægge M at udlevere B til samvær.

Der er af samme grund ikke grundlag for at tilkende F erstatningssamvær.

Landsrettens begrundelse:

Efter det oplyste om B’s reaktion under fogedforretningen den 29. november 2013 på skolen sammenholdt med hans lignende reaktion i forbindelse med tidligere forsøg på udlevering til samvær den 13. september 2013 og hans alder finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens vurdering af, at en tvangsgennemførelse af samværet ville forudsætte anvendelse af egentlig fysisk magt, og at dette ville udsætte hans sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare.

Landsretten tiltræder derfor, at fogedretten har nægtet fuldbyrdelse af samværsresolutionen, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6, og at fogedretten som følge heraf har ophævet bestemmelsen om tvangsbøder i kendelse af 15. november 2013 og nægtet at tilkende erstatningssamvær.

kommentar:

Det fremgår ikke af sagen, hvor gammel barnet er, hvilket er ærgerligt for vurderingen.

Viggo Bækgaard

Skriv et svar