Ikke tvangsfuldbyrdelse af samvær, der nu overholdtes, TFA 2008/520 ØLK

Ikke tvangsfuldbyrdelse af samvær, der nu overholdtes, TFA 2008/520 ØLK

Fogedrettens begrundelse:

 

Efter det foreliggende, herunder læge L’s rapport af 19. marts 2008, lægges det til grund, at S var syg til onsdagssamværet den 19. marts 2008. Fogedretten finder herefter ikke, at samværsafgørelsen har været misligholdt for så vidt angår dette samvær.

 

Efter M’s troværdige forklaring, lægges det til grund, at hun har udfoldet tilstrækkelige bestræbelser på at udlevere S til samvær den 29. marts 2008, og at samværet ikke har kunnet gennemføres på grund af barnets voldsomme reaktion herpå. Fogedretten finder herefter ikke, at det kan lægges M til last, at samværet den 29. marts 2008 ikke har kunnet gennemføres.

 

Det fremgår, at – – – Kommune den 22. april 2008 har startet iværksættelse af en undersøgelse af S’ forhold i henhold til servicelovens § 50. Det fremgår nærmere af denne bestemmelse, at undersøgelse skal iværksættes, hvis det må antages, at et barn trænger til særlig støtte.

 

Henset hertil og til det oplyste om S’ reaktion ved gennemførelse af samvær finder fogedretten, at der er en sådan tvivl om, hvorvidt tvangsfuldbyrdelse af samværsafgørelsen vil udsætte barnets sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, at sagen bør udsættes på indhentelse af en børnesagkyndig erklæring, jf. retsplejelovens § 536, stk. 3.

 

Fogedretten finder imidlertid ikke, at samværet bør bortfalde helt i undersøgelsesperioden. I medfør af retsplejelovens § 536, stk. 4, nedsættes weekendsamværet til lørdag fra kl. 9 til 19, og således at overnatningen og søndagssamværet bortfalder. Det har sit forblivende med samværsafgørelsens bestemmelse om aflevering og afhentning af barnet.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Faderens anmodning om fogedrettens bistand til gennemførelse af samvær er støttet på, at S ikke blev udleveret henholdsvis den 19. og den 29.-30. marts 2008, hvor der var samværsret i henhold til resolutionen.

 

Denne anmodning blev behandlet i fogedretsmødet den 25. april 2008, hvor begge parter forklarede, at samværsresolutionen siden har været overholdt. Der forelå dermed ikke den 25. april 2008 en aktuel situation, der kunne begrunde tvangsmæssig fuldbyrdelse af resolutionen gennem fogedretten. Fogedretten burde derfor have nægtet at fremme faderens begæring. Herefter ophæves fogedrettens kendelse af 25. april 2008 i sin helhed.