Ikke samvær med 13-årig P, ej heller som påstået ”forsøgsvis” overvåget samvær, Retten i Lyngb, 18. februar 2021, utrykt.

Ikke samvær med 13-årig P, ej heller som påstået ”forsøgsvis” overvåget samvær, Retten i Lyngb, 18. februar 2021, utrykt.

Problemstilling kort: Parret har 3 børn. P1 på nu 13½ år; P2 på 15 og P3 på 21 år.

Der har ikke været samvær med de to store i en del år. Det samme gør sig gældende for P1, som sagen handler om.

Sagens baggrund og parternes påstande

Familieretshuset har den 11. september 2020 indbragt sagen for retten. Det

fremgår af Familieretshusets fremsendelse bl.a. følgende:

”M oplyser at have forældremyndigheden alene i henhold til dom.

F har søgt om fastsættelse af samvær med P1. P1 har bopæl hos M, der også har forældremyndigheden alene.

Spørgsmålet om forældremyndighed har tidligere været behandlet ved Københavns Byret og senere har både samvær og forældremyndighed været behandlet ved Retten i Lyngby.

Familieretshuset har afholdt opdelte møder med forældrene og indhentet oplysninger fra kommunen og skolen. Vi finder, at P1s perspektiv er belyst tilstrækkeligt, og vi har ikke fundet grundlag for at indkalde hende til en børnesamtale.”

Påstandene:

F har fremsat påstand om, at P1, født den i juli 2007, skal have samvær med F på følgende måde:

Familieretshuset pålægges at fastsætte 10 støttede samvær mellem P1 og F.

M fremsatte påstand om frifindelse samt om, at eventuel dom om samvær ikke kan fuldbyrdes, såfremt den ankes senest 14 dage efter dommen jfr. retsplejelovens § 480 stk. 1.

Oplysningerne i sagen

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens §

218 a.

M har forældremyndigheden alene i henhold til dom.

Der fremgår følgende af udtalelse fra skolen X den 3. september 2020:

”Udtalelse vedr. P1.

P1 går i 7.klasse på dagbehandlingsskolen X. Hun er kendt (forskellige diagnoser bl. a. knyttet til opløsning af familien ved separation eller skilsmisse. Andre belastende hændelser vedr. familien eller husstanden.) Stærkt skræmmende oplevelser.

P1 har brug for omfattende støtte til at fastholde et fagligt og socialt fokus.

Hun har i perioder brug for en afskærmet plads, hvor hun kan finde ro helt alene.

Hun kan være meget negativt stemt og kan komme i konflikter, hvor hun har brug for 1:1-guidning af en kendt voksen for at kunne mentalisere (dels forståelse af andres følelser og dels forståelse for egen rolle i konflikter) og for at finde andre måder at reagere på.

P1 er i risiko for selvskadende adfærd; hun er selvdevaluerede og kan være indelukket, trist og svær at nå, hvis ikke hun mødes af en kendt voksen, som hun er tryg ved. P1 er på den måde personafhængig og har brug for en rutine med jævnlig 1:1-tid, da hun ikke selv opsøger støtte.

P1 er præget af en egenlogik og rigiditet, som hun har brug for guidning til at nuancere.

P1s storesøster er indskrevet på X i en 1:1-foranstaltning. Det er en yderst sårbar familie, hvor mor er eneforsørger med fuld forældremyndighed, og der er traumatiske oplevelser i bagagen med far.

Familien har brug for et tæt samarbejde med skolen med vedvarende rådgivning og vejledning i takt med at pigernes problematikker udvikler og ændrer sig. Samarbejdet med familien foregår gennem mor. X har ikke haft kontakt med far. Mor og far har ligeledes ikke i kontakt om et samarbejde om P1.

Samarbejdet med M er velfungerende og kan beskrives ved at X ugentligt er i kontakt med M. Konkret har proceduren været at P1s primærlærer (kontantperson) ringer M op for at opdatere om hverdagen og eventuelle episoder eller observationer. Ved behov er kontakten hyppigere og også Xs psykolog har jævnligt kontakt med mor ift. til rådgivning og vejledning.

Familien fremstår i perioder sårbar og ramt på ressourcer. Dette gælder familiedynamikken generelt, som periodevis kan påvirkes yderligere af ydre faktorer som uddannelse og mor skiftende arbejdstider. P1s mormor og morfar har i den forbindelse været en ressource for familien ift. at aflaste og støtte P1.

P1 virker i perioder meget mor-søgende, og kan beskrive at hun savner alenetid og lave aktiviteter med mor alene uden sine søskende. Dette er noget mor er optaget af at prioritere.

I løbet af det sidste år har familien hjemme talt om tidligere episoder og oplevelser mellem søskende og far, som har virket traumatiserende. På X har vi oplevet, at P1 har virket påvirket af disse samtaler. Hun har talt mere om sin far, som hun kun kalder ved navn. Hun tager afstand til ham og ønsker ikke at have nogen kontakt med ham. Vi har flere gange oplevet, at P1 har haft forestillinger og frygt for at møde eller se sin far ude i offentligheden. Hun reagerer her med at bryde sammen i gråd og hyperventilere. Vi oplever, at hun efterfølgende har brug for en tæt og tryg kontakt og kan over tid reguleres og støttes i at tænke rationelt.”

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af parterne.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens begrundelse og resultat

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at P1 er et barn der er særlig skrøbelig og voldsomt præget af forældrenes høje og langvarige konfliktniveau og som udtrykkeligt har sagt ikke at ville have samvær med sin far. Der har ikke været samvær siden april 2017.

Efter en samlet vurdering af barnets forhold, herunder hendes alder og udtrykt ønske om ikke at have samvær, finder retten, at P1 ikke skal have samvær med F jf.  forældreansvarslovens § 21.

Kommentar.

Dommen er i generel tråd med den altdominerende praksis, hvorefter der sjældent gives samvær med så store børn, som markant selv siger fra over for det.

Det bør selvfølgelig tillægges vægt dels, at P1 har nogle diagnoser, som i al fald i nogen grad synes at knytte sig til oplevelser i forhold til faren, men også, at der er to ældre søskende, som meget klart har sagt fra over for F.

Jeg repræsenterede M. Under hovedforhandlingen udførte F en helt usædvanlig flot skuespilpræstation ved at rejse sig op og meget følelsesladet beskrev sit sidste samvær med P1. Isoleret betragtet ville den adfærd have haft store chancer, hvis sagen ikke i øvrigt var så veloplyst.

Sluttelig bemærkes, at Fs advokat selvfølgelig forsøgte sig med påstande om overvågede samvær i stil med den faktisk uheldige trend, som jeg har beskrevet i forbindelse med sager inden for de seneste måneder.

Dommen er af F anket til landsretten.

Viggo Bækgaard

18. februar 2021